Publicerad: 19 februari 2019

Mätning av trycksår i slutenvården

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning som består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Resultat av mätningar 2018

Resultat trycksårsmätningar 2018 i diagram, Microsoft Power BI (öppnas i nytt fönster)

Resultat trycksårsmätningar 2018 presentation (PDF öppnas i nytt fönster)

Årets mätningar visar på fortsatta förbättringar i det förebyggande arbetet men ingen nedgång i förekomsten av trycksår. Mätningarna visar också att andelen patienter som bedöms ha en ökad risk för att få trycksår ökar från 19,8 procent till 21,9 procent.

Resultaten från de nationella mätningarna visar att andel patienter med ett eller flera trycksår
kategori 1 till 4 ligger på 14,1 procent, jämfört med 13,5 procent 2017. Andel patienter som hade trycksår kategori 2 till 4 var 7,6 procent jämfört med 7,0 procent 2017.

Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl, vilket utgör mer än hälften av de allvarligaste trycksåren.

Andelen riskpatienter med förebyggande madrass är på en fortsatt hög nivå, från 92 procent 2017 till 94 procent vid årets mätning. Även de flesta andra förebyggande insatserna mot trycksår som observerats i mätningen blir vanligare. Det finns dock mer att göra, till exempel visar mätningarna att av de patienter vars allvarligaste trycksår fanns på hälen (kategori 2-4), saknade var tredje person hälavlastning.

Resultaten visar på stora variationer både mellan och inom landstingen. Det är viktigt att påpeka att resultaten även varierar under olika perioder på året. Punktmätningar genomförs vid en given dag under vecka tio på de patienter som då ligger inne. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många landsting och regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att kunna få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Om mätningarna

2018 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 14 000 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Sjukhusförvärvade trycksår

För andra året i rad är journalgranskningen obligatoriskt vilket möjliggjort att andelen
sjukhusförvärvade trycksår har kunnat redovisas. På riksnivå ligger andelen patienter med sjukhusförvärvade trycksår på 10,6 procent det vill säga patienter som hade ett trycksår (kategori 1-4) som inte fanns dokumenterat inom de första 24 timmarna på sjukhus. År 2017 var andelen sjukhusförvärvade trycksår 10,1 procent.

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.

SKL har tagit fram ett åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår. SKL har även tagit fram en rapport där framgångsfaktorer för att minska trycksår beskrivs.

Rapport Trycksår, åtgärder för att förebygga

Rapport Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksårskort, sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot