Publicerad: 7 december 2017

Mätning av trycksår i slutenvården

Varje år mäts förekomsten av trycksår genom en punktprevalensmätning som består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Resultat av mätningar 2017

Årets resultat visar att drygt 13 procent av alla patienter i landstingen hade ett eller flera trycksår vid tidpunkten för mätningarna.

Resultat trycksårsmätningar 2017 i diagram, Microsoft Power BI (öppnas i nytt fönster)

Resultat trycksårsmätningar 2017 (PDF öppnas i nytt fönster)

Samlade resultat, jämförelser och kunskapsunderlag, (Excel, öppnas i nytt fönster)

Om mätningarna

Beskrivning av trycksårsmätningen (PDF, öppnas i nytt fönster)

2017 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 15 000 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Andel patienter med ett eller flera trycksår kategori 1-4 var drygt 13 procent och 7 procent av patienterna hade en hudskada klassificerad som kategori 2 till 4.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen trycksår på samma nivå sedan 2015.

Sjukhusförvärvade trycksår

Nytt för 2017 är att journalgranskningen var obligatoriskt vilket möjliggjort att andelen sjukhusförvärvade trycksår har kunnat redovisas. Andel patienter med sjukhusförvärvade trycksår var 10 procent dvs. patienter som legat inne mer än 24 timmar och hade ett trycksår (kategori 1-4) som inte var dokumenterat efter att patienten kommit in på sjukhus.

Enligt internationella och nationella riktlinjer ska hudbedömning göras på alla patienter. Resultaten visar att en sådan bedömning har gjorts på cirka 66 procent av alla patienter. Riskbedömning var dokumenterad på cirka 56 procent av alla patienter som är över 70 år, sängliggande eller har nedsatt rörelseförmåga.

Andelen riskpatienter med förebyggande madrass ligger på en hög nivå, cirka 92 procent. Riskpatienter med hälavlastning ligger på en betydligt lägre nivå, cirka 35 procent.

SKL kommer under 2017 att bidra med fördjupade analyser, stimulera till mer forskning och sprida goda exempel.

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.

SKL har tagit fram ett åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår. SKL har även tagit fram en rapport där framgångsfaktorer för att minska trycksår beskrivs.

Rapport Trycksår, åtgärder för att förebygga

Rapport Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot