Publicerad: 8 november 2017

Mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

Varje år mäts förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning som består av observationsstudier. 2017 års resultat visar att 9 procent av alla patienter i landstingen hade en vårdrelaterad infektion.

Resultat från PPM VRI

Tabeller resultat VRI och BHK (excel, nytt fönster)

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, (PPT nytt fönster).

Resultat presenterat i interaktiva diagram, Microsoft Power BI

Sammanfattning av resultatet

2017 års mätning genomfördes under vecka 12-13 på 15 142 patienter. Mätningarna omfattar alla personer inskrivna i slutenvård.

Andelen patienter med VRI var 9 procent, exklusive psykiatrin. Av alla patienterna hade 1,8 procent lunginflammation, 1,6 procent en urinvägsinfektion och 1,1 procent infektion i hud och mjukdelar.

Män har en större andel vårdrelaterade infektioner (10,3 procent) jämfört med kvinnor (8,2 procent). 47,2 procent av patienterna hade någon riskfaktor till exempel respirator, kirurgiskt ingrepp, central venkateter eller urinkateter. Störst andel vårdrelaterade infektioner observerades inom urologin, infektion och kirurgiska enheter.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen vårdrelaterade
infektioner på samma nivå. En möjlig förklaring kan vara att medelåldern och vårdtyngden förändras och att antalet vårdplatser fortsatt att minska. Att andelen inte ökar, kan mot den bakgrunden ses som en framgång , då patienter med vårdkrävande VRI i allmänhet har dubbelt så lång vårdtid skulle ha höjt prevalensen.

Resultaten varierar både mellan och inom landstingen och regionerna samt mellan
mätningarna. Valideringen kan ha betydelse för resultaten. I samband med mätningen görs en övergripande validering. Region Kronoberg validerar samtliga observationer med hjälp av vårdhygien mer omfattande än den övergripande valideringen vilket kan bidra till att de observerar fler vårdrelaterade infektioner.

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på alla inneliggande patienter som kan och vill delta. Syftet med mätningarna är att resultaten ska användas i det lokala förbättringsarbetet.

Den senaste nationella mätningen genomfördes 2017 under vecka 12-13 på totalt 15 142 patienter.

Beskrivning av statistiken (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot