Publicerad: 4 april 2019

Mätning av vårdrelaterade infektioner i slutenvården

Varje år mäts förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning.

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en given dag på alla inneliggande patienter på en avdelning. I år genomfördes mätningarna under vecka 12 och 13 på sammanlagt 14 565 patienter.

Resultat från PPM VRI 2018

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner, PowerPoint (PPT nytt fönster).

Sammanfattning av resultat

Årets resultat visar att 8,9 procent av alla observerade patienter inskrivna vid mättillfället hade en vårdrelaterad infektion. Tidigare år visar resultatet på 9 procent.

51,2 procent av samtliga observerade patienter hade minst en riskfaktor t.ex. respirator, kirurgiskt ingrepp, central venkateter eller urinkateter. Av patienter med multipla riskfaktorer (dvs. två eller fler riskfaktorer exklusive antibiotika) har 21,1 procent en VRI.

De vanligaste VRI-diagnoserna ligger inom luftvägar (26%), mag- och tarmkanalen (16%) samt urinblåsa (14%).

Även detta år observeras en skillnad mellan män och kvinnor där män har en något högre andel vårdrelaterade infektioner (9,9 procent) jämfört med kvinnor (8,4 procent exklusive gynekologi).

Mätningarna ger ökad kunskap om vad en vårdrelaterad infektion är och vilka infektioner som är vanligt förekommande. Huvudsyftet är att ge ett underlag för lokalt förbättringsarbete. Många landsting och regioner genomför också lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få ett bättre analysunderlag.

Beskrivning av statistiken (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot