Publicerad: 30 januari 2018

Fortsatt granskning av vårdskador

Andelen vårdtillfällen med skador har ökat mellan 2015 och första halvåret 2017. Det handlar framförallt om lindriga skador som är övergående men som kräver åtgärd.

Rapport Skador i vården, 2013 - juni 2017

2015 granskades närmare 14 000 journaler och i 4,7 procent av dessa hade patienterna fått en lindrig skada, kategori E. Vanliga skador i den kategorin kan till exempel vara mindre allvarliga
vårdrelaterade infektioner, trycksår, blåsöverfyllnad, hudskada, ytlig kärlskada eller en läkemedelsrelaterad skada. Första halvåret 2017 granskades knappt 6 000 journaler och då var motsvarande siffra 5,8 procent.

Skador i vården kan ibland vara oundvikliga. Om en patient exempelvis drabbas av hjärtstopp och personalen utför hjärt- och lungräddning, kan patienten drabbas av revbensbrott.

En skada som hade kunnat undvikas, exempelvis ett trycksår som uppkommer på grund av att förebyggande åtgärder inte har utförts, klassas som en vårdskada.

Både skador och vårdskador har ökat sedan 2015, men ökningen av undvikbara vårdskador (från 7,0 procent till 7,5 procent) är inte statistiskt säkerställd.

Rapporten visar också att andelen utlokaliserade patienter fortsätter att öka, från 3,2 procent 2015 till 4,3 procent första halvåret 2017. På nationell nivå innebär detta att mellan 50 000 och 60 000 patienter årligen vårdas på en annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten.

Granskningen på nationell nivå bygger på drygt 70 000 vårdtillfällen på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017. Kartläggningen av skadefrekvensen och skadetyper ger möjlighet för vårdens personal att förebygga undvikbara skador med bättre rutiner och metoder för att förbättra patientsäkerheten.

En mer utförlig femårsrapport för perioden 2013-2017 kommer att publiceras i början av sommaren 2018.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot