Publicerad: 22 maj 2017

Resultat från mätningar av vårdrelaterade infektioner

Årets mätningar av vårdrelaterade infektioner är nu sammanställda. Resultaten visar att 9 procent av alla patienter i landstingen hade en vårdrelaterad infektion.

Rapport vårdrelaterade infektioner – Kunskap, konsekvenser och kostnader

Förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) mäts årligen inom slutenvården genom en punktprevalensmätning som består av observationsstudier.

Andelen patienter med VRI var 9 procent exklusive psykiatrin. Av alla patienter hade 1,8 procent en lunginflammation, 1,6 procent en urinvägsinfektion och 1,1 procent infektion i hud och mjukdelar. Män har en större andel vårdrelaterade infektioner (10,3 procent) jämfört med kvinnor (8,2 procent). 47,2 procent av patienterna hade någon riskfaktor t.ex. respirator,
kirurgiskt ingrepp, central venkateter eller urinkateter. Störst andel vårdrelaterade infektioner observerades inom urologin, infektion och kirurgiska enheter.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen vårdrelaterade infektioner på samma nivå. En möjlig förklaring kan vara att medelåldern och vårdtyngden förändras och att antalet vårdplatser fortsatt att minska. Att andelen inte ökar ser vi som en framgång, då patienter med vårdkrävande VRI i allmänhet har dubbelt så lång vårdtid som skulle höjt prevalensen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot