Publicerad: 26 januari 2015

Patientmedverkan

Samhällsutvecklingen har de senaste åren inneburit att nya synsätt på patienters ställning och roll vuxit fram. 

I Patientsäkerhetslagen ställs krav på att vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Patientens delaktighet har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientmedverkan kan vara framgångsrikt på olika sätt i hälso- och sjukvård till exempel genom att patienten medverkar i beslut om behandling, omvårdnadsåtgärder och rehabilitering.

Illustrerad bild på en patient som ligger i en sjukhussäng

Definition

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet patientmedverkan. Olika termer som patientsamarbete, patientens engagemang, partnerskap, patientens makt eller patientcentrerad vård används omväxlande.

Olika grader av patientmedverkan

Patientmedverkan kan delas in i olika grader av deltagande: lågt deltagande, indirekt deltagande och individuellt deltagande.

Lågt deltagande är en form av kollektiv deltagande som till exempel deltagande i forskning.

Indirekt delaktighet innebär att en närstående eller vårdare deltar. Individuell deltagande avser en aktiv medverkan från patienten.

Stöd för ökad patientmedverkan

Här finns skrifter som du kan använda som stöd i ditt arbete.

Vad du kan göra själv - för att minska skadorna i vården

Vid skada i vården - information till dig som patient

Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal

När en skada inträffat i vården - vägledning till hälso- och sjukvårdspersonal

Patientmedverkan i riskanalyser - tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare

Patienter och personal utvecklar vården - en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot