Publicerad: 5 oktober 2018

Fall och fallskador

Bland de viktigaste åtgärderna när det gäller att förhindra fall och fallskador är att bedöma om en patient har förhöjd risk att falla och därefter utreda vilka åtgärder som ska sättas in.

Fall och fallskador är ett stort folkhälsoproblem eftersom det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och konsekvenserna ofta är allvarliga. I Sverige vårdas över 70 000 personer per år på sjukhus på grund av fall och omkring 1 000 personer dör varje år till följd av fallolyckor. Ett av landstingen, kommunerna och regionernas delmål i Strategi för hälsa är att minska antalet äldre som drabbas av fallskador.

Strategi för hälsa

Stöd i arbetet att förebygga fall och fallskador

När äldre faller blir konsekvenserna ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering. En tidig fallriskvärdering ska därför göras på patienter över 65 år och andra vuxna som har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Om det finns en förhöjd fallrisk ska ett antal obligatoriska åtgärder sättas in i förebyggande syfte. Det är bland annat en fallriskutredning och planering av åtgärder.

SKL har inlett ett samarbete med Vårdhandboken där åtgärdspaketet för fall och fallskador kommer att revideras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken.

Översikt, fallprevention, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg fall och fallskador i samband med vård (Word, nytt fönster)

Fall och fallskador: Åtgärder för att förebygga

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot