Publicerad: 19 oktober 2017

Standardiseringskommittér inom hälso- och sjukvård

Våra experter företräder genom sin medverkan den svenska hälso- och sjukvårdens intressen inom standardiseringsarbetet. En lista över de standardiseringskommittéer som SKL och landstingen prioriterar i standardiseringsarbetet.

Kommittér

BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning TK 62
IEC SC 62B behandlar diagnostisk bildgivande utrustning. IEC SC 62C behandlar utrustning för radioterapi, nukleärmedicin och dosimetri.

Elektroakustik TK 29
IEC TC 29 utarbetar internationella standarder för instrument och mätmetoder inom det elektroakustiska området. Arbetsområdet omfattar t ex terminologi, ljudnivåmätare, hörapparater, elektroakustik och ultraljud.

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk TK 62
IEC TC 62 utarbetar internationella standarder och tekniska rapporter som behandlar tillverkning, installation och tillämpning av elektrisk utrustning för medicinskt bruk och deras verkan på patienter, vårdpersonal och omgivning.

Ambulanssjukvård TK 351
Allt mer av den avancerade prekliniska vården sker idag direkt vid skadeplatser och under transporter.

Sterilisering av medicintekniska produkter TK 349
När vi kommer i kontakt med sjukvården förutsätter vi att instrumenten är rengjorda och sterila.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning TK 344
För att tillgodose de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har av säkra och funktionella hjälpmedel utvecklas standarder som underlättar framtagandet av dessa hjälpmedel.

Implantat och biologisk säkerhet TK 340
Kirurgiska implantat används för att ersätta kroppsdelar samt för att förstärka, stötta och stabilisera olika funktioner i kroppen. Biologisk säkerhet innebär att de medicintekniska produkter som kommer i direktkontakt med kroppen ska vara oskadliga för människan.

Ögonoptik TK 336
Ögonoptik omfattar idag allt från glasögonbågar och kontaktlinser till avancerade ögonoptiska implantat. Många av dagens produkter och material genomgår en kontinuerlig förnyelseprocess samtidigt som nya innovationer tillkommer.

Operationstextilier TK 333
Att förebygga infektioner i sår efter operationer är viktigt inte bara för patientens hälsa och välmående, utan även av ekonomiska aspekter då det annars kan innebära en onödig och dyr eftervård.

Hälso- och sjukvårdsinformatik TK 334
För patienter i sjukvården är det viktigt att personnummer och analyssvar hanteras på ett säkert sätt i dagens elektroniska journalsystem.

Laboratoriemedicin TK 331
Laboratoriemedicinens uppdrag är att serva vården när det gäller diagnostik, uppföljning och behandlingskontroll av olika sjukdomar.

Förbrukningsmaterial inom sjukvården TK 330
Förbrukningsartiklar som medicinska handskar, skydd mot stick- och skärskador, injektionsmaterial och katetrar används inom alla typer av sjukvård exempelvis på sjukhus och i hemsjukvården.

Anestesi och respiratorutrustningar TK 329
Utrustningarnas komplexitet sträcker sig från enkla tillbehör till avancerade anestesiapparater och medicinska gassystem.

Tandvård TK 327
Tandvård omfattar idag allt från tandborstar och munsköljmedel till avancerad behandlingsutrustning och dentala implantat.

Trycksårsprevention SIS/TK 595
Arbetet syftar till att ta fram standarder för produkter som ska minska eller förhindra förekomsten av trycksår

MT-kvalitet SIS/TK 355
Kommittén arbetar med dokument som skapar förutsättningar för en kvalitetssäker och riskbedömd tillverkning och dokumentation av medicintekniska produkter.

Ledningssystem SIS/TK 457
I Sverige och flera andra länder finns lagstadgade krav på kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården. Därför har ett ledningssystem för kvalitet tagits fram specifikt för hälso- och sjukvården i Europa som bygger på ISO 9001.

Bildsymboler SIS/TK 493
Arbetet syftar till att ta fram mer enhetliga och funktionella grafiska symboler som gör att olika platser i samhället blir mer tillgängliga för alla människor.

Trygghetslarm SIS/TK 574
Kommittén har tagit fram en standard för internetprotokoll för digitala trygghetslarm och kommer nu även standardisera kringtjänster runt trygghetslarm.

HVB SIS/TK 597
Denna kommitté konstituerades i september 2015 för att ta fram en svensk standard för kvalitetssäkring av HVB

Personcentrerad vård TK 602
Patienterna betraktas idag som partners i vården och vården ska utgå från patienternas önskemål och behov. Arbetet med att standardisera den personcentrerade vården syftar till att ge svenska vårdgivare en samsyn över vad det innebär och vilka grundkrav vårdgivarna ska möta.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot