Publicerad: 8 januari 2019

Vårdrelaterade infektioner

SKL arbetar tillsammans med regionerna för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Här hittar du flera olika stöd och verktyg att använda i det förebyggande arbetet, bland annat för lokalt och regionalt förbättringsarbete och för bättre handhygien.

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. Förutom stort lidande uppskattas de vårdrelaterade infektionerna årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor.

Tre åtgärdspaket för vårdrelaterade infektioner

Som ett stöd i patientsäkerhetsarbetet regionerna och kommunerna har SKL tagit fram nio åtgärdspaket. Tre av åtgärdspaketen handlar om att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner:

Urinvägsinfektioner

Sårinfektioner efter operation

Infektioner vid centrala venösa infarter

Resultat från den årliga mätningen

Varje år görs nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner samt basala hygienrutiner och klädregler. 2017 års resultat visar att 9 procent av alla patienter i landstingen hade en vårdrelaterad infektion.

Mätning av vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner

Publikationer

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot