Publicerad: 30 maj 2017

Vårdrelaterade infektioner

Förutom stort lidande uppskattas de vårdrelaterade infektionerna (VRI) årligen orsaka cirka 750 000 extra vårddagar till en kostnad av cirka 6,5 miljarder kronor.

Tre åtgärdspaket

SKL har tagit fram tre åtgärdspaket och för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner:

Urinvägsinfektioner

Postoperativa sårinfektioner

Infektioner vid centrala venösa infarter

Framgångsfaktorer för att förebygga VRI

Rapporten Vårdrelaterade infektioner, framgångsfaktorer som förebygger bygger på en jämförande studie som visar på 8 framgångsfaktorer som minskar förekomst av VRI.

Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger

En faktor som har diskuterats aktivt de senaste åren är städning. Flera nyare studier talar för att bättre städning och punktdesinfektion vid stänk och spill minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg. 

Mätning och resultat

Varje år görs nationella punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner samt basala hygienrutiner och klädregler.

Mätning av vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner

Verktyg

Det finns flera olika verktyg och metoder för att förebygga och minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner.

Infektionsverktyget är en e-tjänst för att följa upp både vårdrelaterade infektioner och användning av antibiotika.

Infektionsverktyget

Rutinkollen är ett webbverktyg för att lokalt följa upp och kontrollera hur väl rutinerna följs.

Rutinkollen

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot