Publicerad: 14 maj 2018

​Framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner

Sexton landsting och regioner har tillsammans med SKL gjort en studie för att ta reda på vad som ger lägre antal vårdrelaterade infektioner. De åtta framgångsfaktorerna presenteras i den här rapporten, tillsammans med en modell för förebyggande arbete.

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger, broschyr

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger, fullständig rapport

I broschyren presenteras de åtta framgångsfaktorerna och en modell för förebyggande arbete. I den längre rapporten kan du också läsa mer om konsekvenserna av vårdrelaterade infektioner, och om hur studien har gjorts.

De åtta framgångsfaktorerna

De åtta framgångsfaktorerna som man kunnat se i studien var:

 1. vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla
 2. hygienriktlinjer ses som självklara
 3. riskbedömning ger proaktiva arbetssätt
 4. goda lokalmässiga förutsättningar skapas
 5. konsekvent budskap och regelbunden återkoppling
 6. städning ses som en viktig del
 7. vårdhygien och verksamheter samarbetar lätt
 8. fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler.

Studien gjordes i flera steg

Sexton landsting och regioner deltog i den studie som SKL bjöd in till. Man gjorde studien i de här fyra stegen:

 1. Kartlade förekomsten av vårdrelaterade infektioner per sjukhus och landsting
 2. Valde ut landsting med högre respektive lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner för djupanalys
 3. Gjorde cirka 100 intervjuer för att upptäcka skillnader i arbetssätt mellan landsting respektive sjukhus
 4. Sammanställde och beskrev de skillnader som man identifierat som framgångsfaktorer och som bedöms bidra till goda utfall.

Informationsansvarig

 • Agneta Andersson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot