Publicerad: 19 maj 2017

​Framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner

Sexton landsting har i en gemensam satsning tagit fram olika framgångsfaktorer för att minska vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorerna beskrivs i en rapport.

Satsningen resulterade i åtta framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner och i en modell för att fortsätta det förbyggande arbetet. Framgångsfaktorerna och modellen beskriv i rapporten.

Rapporten "Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger"

Satsningens olika steg

Landstingen inbjöds av SKL att delta i satsningen som omfattade flera steg.

I satsningen identifierades de landsting och sjukhus som uppvisat goda respektive sämre resultat när det gäller VRI. En analys av kvantitativa samband, exempelvis samband mellan följsamhet till basala hygienrutiner eller överbeläggningar och förekomst av VRI gjordes. Genom intervjuer identifierades och analyserades förklaringsfaktorer för att sedan definieras som framgångsfaktorer för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot