Publicerad: 25 mars 2015

​Gemensam satsning för att minska vårdrelaterade infektioner

Sexton landsting deltog i en satsning som omfattade flera steg för att därefter definiera de olika framgångsfaktorerna för att minska vårdrelaterade infektioner hos landstingen.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten. Trots att frågan uppmärksammats under en rad år minskar inte infektionerna längre och har de senaste åren legat stabilt kring nio procent.

Satsningens olika steg

Landstingen inbjöds av SKL att delta i satsningen som omfattade flera steg.

I satsningen identifierades de landsting och sjukhus som uppvisat goda respektive sämre resultat när det gäller VRI. En analys av kvantitativa samband, exempelvis samband mellan följsamhet till basala hygienrutiner eller överbeläggningar och förekomst av VRI gjordes. Genom intervjuer identifierades och analyserades förklaringsfaktorer för att sedan definieras som framgångsfaktorer för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Framgångsfaktorer som förebygger

Satsningen resulterade i åtta framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner och i en modell för att fortsätta det förbyggande arbetet. Framgångsfaktorerna och modellen beskriv i rapporten "Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger".

Rapporten "Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger"

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot