Publicerad: 5 oktober 2018

Maskulinitet och självmord

Sju av tio personer som begår självmord i Sverige är män, samtidigt söker pojkar och män hjälp för psykisk ohälsa i mindre utsträckning än flickor och kvinnor. Om fler verksamheter blir bättre på att tidigt fånga upp pojkar och mäns psykiska ohälsa tidigt kan självmord förebyggas.

Mycket pekar på att snäva normer för maskulinitet är en bidragande orsak till att fler män än kvinnor tar sina liv. Män söker hjälp i mindre utsträckning och senare, och uppvisar också andra tecken på depression än kvinnor. Det kan göra det svårare att fånga upp mäns och pojkars psykiska ohälsa i tid.

Samtidigt kan normer för maskulinitet och förväntningar hos personal inom verksamheter i kommuner, regioner och landsting också bidra till att vård och omsorg inte får syn på mäns psykiska ohälsa i tid, och riskerar att skapa osynliga trösklar för pojkars och mäns benägenhet att söka hjälp.

Verktyg för arbete med suicidprevention

Men självmord går att förebygga. SKL har tagit fram en skrift om maskulinitet och psykisk hälsa som presenterar konkreta verktyg för hur det suicidpreventiva arbetet inom verksamheter som vård och skola kan anpassas efter pojkars och mäns olika behov och livsvillkor.

Skriften innehåller:

  • Kunskap om begränsande normer för manlighet och mäns psykiska hälsa
  • Verktyg för att identifiera depression hos män, som Gotlandsskalan
  • Preventiva insatser, som programmet Youth Aware of Mental health, YAM

Förändra destruktiva normer för maskulinitet

Ökad medvetenhet om destruktiva normer för maskulinitet inom verksamheter som möter pojkar och män är en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.

Genom att skapa förutsättningar för pojkar och män att söka hjälp i ett tidigt skede och att ta ansvar för sin hälsa minskar risken för psykisk ohälsa och självmord bland pojkar och män.

Genom att förändra snäva normer för maskulinitet kan verksamheter inom kommuner, landsting och regioner bidra till ökad psykisk hälsa, färre självmord och ökad jämställdhet.

Röster om manlighet och självmord

Författaren och journalisten Niklas Ekdal berättar i den här filmen om sina erfarenheter av att genomgå en livskris. Den kan fungera som ett utbildningsunderlag för att uppmärksamma frågor om mäns psykiska hälsa.

Filmen är en del av SKL:s filmserie Röster om manlighet, en serie filmer om män, jämställdhet och normer för maskulinitet. 

Publikationer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot