Publicerad: 5 oktober 2018

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018 omfattar 1 414 miljoner, en ökning med 529 miljoner. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa, vilket välkomnas av SKL.

Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Beslut om överenskommelsen från SKL:s styrelse

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 1 414 miljoner kronor varav 884 miljoner får rekvireras av landstingen. Arbetet med psykisk hälsa förstärks därmed under 2018 och regeringen avser att fortsätta förstärkningen 2019 och 2020.

Kommunerna får rekvirera 350 miljoner, ungdomsmottagningarna oförändrat 130 och medel till SKL för stöd och utveckling minskas från 105 till 50 miljoner.

Satsningens innehåll

Satsningens syfte är bland annat att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.

Med tanke på att många asylsökande och nyanlända är barn avsätter också regeringen medel från och med 2018 för att förbättra tillgången till vård och för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i gruppen asylsökande och nyanlända.

Stimulansmedlen fördelas av SKL mot faktura från kommuner och landsting utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2017. Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2018.

För att behålla stimulansmedlen ska kommuner och landsting senast den 31 oktober 2018 inkomma med en redogörelse för aktuell analys, målsättning och handlingsplan samt en redovisning av hur de resurser som erhållits 2017-2018 har använts.

Uppdrag Psykisk Hälsa leder arbetet

SKL:s åtagande utifrån överenskommelsen kommer som tidigare att ledas och samordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Uppdrag Psykisk Hälsa har en egen webbplats där det finns information om de utvecklingsarbeten som pågår och är planerade inom ramen för överenskommelsen.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Informationsansvarig

  • Mikael Malm
    Samordnare
  • Ing-Marie Wieselgren
    ProjektchefHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot