Publicerad: 1 mars 2018

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Överenskommelse för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen 2016 och utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa

Överenskommelse 2017 inom området psykisk ohälsa (PDF, nytt fönster)

Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, som medicinsk behandling och sociala insatser.

Ing-Marie Wieselgren berättar om överenskommelsen för psykisk hälsa 2017:

Överenskommelsens omfattning

Överenskommelsen för 2017 omfattar totalt 885 miljoner kronor varav 780 miljoner kronor utgör stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner och ska användas av huvudmännen, enskilt eller i samverkan enligt följande:

  • 250 Mkr kronor fördelas till landstingen/regionerna och till kommunerna för fortsatt analysarbete, revidering av kort- och långsiktiga mål samt uppföljning och vid behov revidering av lokala och regionala handlingsplaner.
  • 150 Mkr tillförs landstingen för att fortsätta stimulera och rusta nya initiativ för att nå unga.
  • 130 Mkr tillförs kommuner och landsting för att användas till fortsatt satsning på ungdomsmottagningar.

Stimulansmedlen fördelas av SKL mot faktura till kommuner och landsting utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2016. Medlen utbetalas till huvudmännen under första kvartalet 2017.

SKL får disponera 60 miljoner kronor för fortsatt samordning och utvecklingsstödjande arbete samt för analys-, metod- och uppföljningsstöd till kommuner och landsting. SKL tilldelas också 45 miljoner kronor för att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa leder arbetet

SKLs åtagande utifrån överenskommelsen kommer som tidigare att ledas och samordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Uppdrag Psykisk Hälsa har en egen webbplats där det finns information om de utvecklingsarbeten som pågår och är planerade inom ramen för överenskommelsen. Nyanländas psykiska hälsa, sociala investeringar, utveckling av första linjen, samordnad individuell plan, gemensam ledning och styrning och tvångsvård är några av de områden som hanteras av Uppdrag Psykisk Hälsa.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot