Publicerad: 19 juni 2019

Överenskommelse 2019 inom psykisk hälsa

SKL och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019.

Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Psykisk ohälsa är i dag ett omfattande folkhälsoproblem och staten och SKL har en gemensam målsättning om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna och skapa en god psykisk hälsa för hela befolkningen. Det finns en mängd olika förklaringar som kan härledas till såväl samhällsutveckling, arbetsmiljö, krav och möjligheter i samhället som människors levnadsvanor.

Den ekonomiska omfattningen och fördelningen av stimulansmedel

Överenskommelsen omfattar totalt 1 774 Mkr för att stimulera utvecklingen, vilket är en ökning med 360 Mkr jämfört med 2018. 1 734 Mkr fördelas till kommuner och regioner för att möjliggöra, enskilt eller i samverkan, fortsatt långsiktig hållbart utvecklingsarbete inom området. Stimulansmedlen fördelas enligt följande:

 • 350 Mkr kronor fördelas till regionerna och 350 Mkr till kommunerna för fortsatt utvecklingsarbete utifrån målen i lokala och regionala handlingsplaner.
 • 250 Mkr tillförs regionerna för insatser som syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga samt att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa ska få tidig och effektiv vård och behandling.
 • 380 Mkr tilldelas regionerna för att öka tillgängligheten och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
 • 24 Mkr tilldelas regionerna för samordning och ytterligare initiativ för att öka brukarmedverkan i kommuner och regioner.
 • 50 Mkr tilldelas regionerna för att förbättra tillgången till insatser för att motverka psykisk ohälsa hos gruppen asylsökande och nyanlända samt stärka arbetet med vård och behandling av PTSD hos målgruppen
 • 200 Mkr tillförs kommuner och regioner på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän, t.ex. placerade barn och unga, personer med samsjuklighet.
 • 130 Mkr tillförs kommuner och regioner för fortsatt förstärkning av ungdomsmottagningarnas arbete, t.ex. utökning av ungdomsmottagningarnas öppettider, förstärka psykosocial kompetens, öka tillgängligheten för unga med psykisk ohälsa, riskbruk, missbruk och beroende.
 • 40 Mkr avsätts till SKL för fortsatt utvecklingsstödjande arbete och administration samt för att fortsätta stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling.

Stimulansmedlen fördelas till kommuner och regioner utifrån en fördelningsnyckel, baserad på befolkningsunderlaget den 1 november 2018. SKL åtar sig att fördela stimulansmedlen till respektive kommun och region utifrån fördelningsnyckeln. Medlen utbetalas till regionerna och kommunerna under tredje kvartalet 2019.

Redovisning av insatser från kommuner och regioner

Kommunerna och regionerna ska inkomma med redovisningar till SKL senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts uppdelat på de olika områdena samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018

Uppdrag Psykisk Hälsa

SKL:s åtagande utifrån tidigare överenskommelser har letts och samordnats av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Webbplats Uppdrag Psykisk Hälsa

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Ing-Marie Wieselgren
  Projektchef
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot