Publicerad: 17 maj 2017

Arbetsgivarens ansvar vid sjukskrivning

SKL har tagit fram information som stöd till hälso- och sjukvården och läkare som skriver läkarintyg vid sjukskrivning. Informationen beskriver vad arbetsgivaren behöver veta för att bedöma om den anställde har rätt till sjuklön och för att tidigt kunna sätta igång rehabiliteringsinsatser.

Sveriges Kommuner och Landsting har sett över vilken medicinsk information arbetsgivare behöver vid sjukskrivning, med utgångspunkt från arbetsgivarens ansvar under en arbetstagares sjukperiod. Katarina Bergström är arbetsrättsjurist vid SKL och har deltagit i arbetet.

– Vi såg en tendens om att det ibland var för lite information som gavs till arbetsgivaren vid sjukskrivning, till exempel enbart information om hur länge personen skulle vara sjukskriven. När det inte finns tillräcklig information i intygen blir det svårt för arbetsgivaren att ta ställning till rätt till sjuklön, rätt att vara borta från arbete och om, och i så fall hur, en arbetslivsinriktad rehabilitering bör läggas upp.

SKLs underlag ska ge stöd till hälso- och sjukvården om vilken medicinsk information som arbetsgivare kan behöva i sjukskrivningen. I dokumentet beskrivs arbetsgivarens ansvar och behov av information vid sjukfrånvaro, Dessutom medföljer en bilaga med fördjupad information om syftet med läkarintyget och vilken information som arbetsgivaren behöver i ett läkarintyg.

– Vi vill ge information till läkarna och hälso- och sjukvården så att de vet vad arbetsgivarna behöver utifrån sitt ansvar. Vår förhoppning är att de nu ser vad informationen ska användas till. På sikt handlar det om att förhindra sjukskrivningar och underlätta den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, säger Katarina Bergström.

Behov av tydlig information

Informationen har skickats ut till landstingens processledare och kontaktpersoner inom sjukskrivningsområdet. Cecilia Alfvén som är handläggare vid SKLs avdelning för vård och omsorg säger att det fanns ett behov av att tydliggöra vilken information arbetsgivare behöver för sitt uppdrag och för att få till en effektiv samverkan mellan vården och arbetsgivare för en snabbare återgång i arbete.

Ur informationen:

För att kunna betala ut sjuklön och planera för återgång i arbete behöver arbetsgivaren veta:

  • Vilka arbetsuppgifter och moment är skadliga och bör arbetstagaren inte alls utföra av medicinska skäl?
  • Vilka arbetsuppgifter kan arbetstagaren utföra trots sin nedsatta arbetsförmåga?
  • Vad kan arbetsgivaren göra - inom ramen för vad verksamheten tillåter - för att underlätta rehabiliteringen och återgången i arbete?
  • Är det möjligt för arbetstagaren att vistas på arbetsplatsen, till exempel vid arbetsplatsträffar?

Dokumentens innehåll har stämts av med arbetsgivarorganisationerna Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och Svensk Handel, samt med Inera. Även Försäkringskassan och Läkarförbundet har deltagit med synpunkter i processen.

Missiv arbetsgivarens ansvar vid sjukskrivning (PDF, nytt fönster)

Bilaga fördjupad information vad arbetsgivaren behöver i ett läkarintyg (PDF, nytt fönster)

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot