Publicerad: 15 februari 2016

Ökat fokus på samverkan med arbetsgivare

I den nya överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) betonas vikten av ökade kontakter mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare. Både för att förebygga sjukskrivning och för att underlätta för patienten att komma tillbaka till arbetet.

Anna Östbom, handläggare vid SKL, har deltagit i förhandlingarna med regeringen:

- Det är viktigt med samverkan med arbetsgivare. De erfarenheter och den forskning som finns inom området visar att det behövs en kontakt mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren för att kvinnor och män ska kunna återgå i arbete.

Överenskommelsen för 2016 omfattar både den tidigare sjukskrivningsmiljarden och pengar för rehabiliteringsinsatser. I och med det tas rehabiliteringsgarantin bort och ett nytt område, psykisk ohälsa och smärta, tillkommer istället i den nya överenskommelsen. En annan nyhet är att en extra ersättning utgår till landstingen om hälso- och sjukvården kontaktar arbetsgivare och att landstingen kan få ersättning för fler olika behandlingsmetoder inom psykisk ohälsa och långvarig smärta.

- SKL kommer att erbjuda stöd till landstingen om hur de kan arbeta med kontakter mellan arbetsgivare och vården, vi kan även komma ut på plats för att ge konkreta råd och stöd till de som önskar. Under året tar vi också fram en praktisk handbok för koordinatorer och vi planerar att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram utbildning och kompetensutveckling för koordinatorer, säger Anna Östbom.

Kontakter kan bidra till ökad återgång i arbete

Genom att kontakta arbetsgivaren, om patienten ger sitt medgivande till det, kan hälso- och sjukvården bidra till ökad återgång i arbete. De sju olika områdena i överenskommelsen är alla viktiga delar för att uppnå detta. Hälso- och sjukvården behöver även stärka samarbetet och samverkan med andra aktörer runt patienten för att uppnå målet.

- Vi ska se över möjligheterna att ta fram uppföljnings- och utvärderingsparametrar för samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare. När de gäller uppföljning så pågår redan ett sådant arbete i projektet Stöd för rätt sjukskrivning och som kan användas för detta. Det är viktigt att kunna följa upp vilka åtgärder som ger effekt, menar Anna Östbom.

Mer om överenskommelsen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot