Publicerad: 15 november 2018

Samlat stödmaterial till funktion för koordinering

SKL har tagit fram olika material och stöd till landstingen som de kan använda i sin utveckling av funktion för koordinering. Nu finns bland annat böcker, filmer och rapporter enkelt tillgängligt för alla som behöver en introduktion till uppdraget som rehabiliteringskoordinator.

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete, eller vara kvar i arbete. I uppdraget ingår även arbete med intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården, samt extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

Funktionen är relativt ny i hälso- och sjukvården och det finns därför ett behov av stöd och utbildningsmaterial som landstingen/regionerna kan använda både vid introduktion av nya rehabiliteringskoordinatorer och för verksamhetschefer som ska rekrytera och arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer i sin vårdverksamhet.

- Vi har tagit fram stödet för att det ska vara enkelt för beställaren och chefen att veta hur
uppdraget bör se ut och vem som är lämplig att arbeta som rehabiliteringskoordinator. Materialet ska också underlätta när en ny person ska börja arbeta som rehabiliteringskoordinator, säger Anna Östbom, handläggare vid SKL.

Allt material som SKL tagit fram under de senaste två åren är fritt för alla landsting att använda. Här är en beskrivning av det stöd och material som SKL erbjuder landstingen:

Böcker

Omslag Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering – av sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården, är en praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Boken beskriver koordinatorns arbete och hur koordinering kan utföras i praktiken samt vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget.
Beställ, läs eller ladda ner i PDF-format från SKL:s webbutik:

Metodbok för koordinering

Omslag till boken Att leda funktion för koordinering

Att leda funktion för koordinering

Boken Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer och landstingsledning, beskriver ledningsarbetet både på verksamhetsnivå och på landstingsnivå och riktar sig till verksamhetschefer och landstingsledning. Boken innehåller både verktyg för ledningens stöd till rehabiliteringskoordinatorn och verktyg för att stödja och följa upp arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i den egna vårdverksamheten.
Beställ, läs eller ladda ner i PDF-format från SKL:s webbutik:

Att leda funktion för koordinering

Stödmaterial för rehabiliteringskoordinatorer

Vårdhandboken.se är ett användbart kunskapsstöd för den som arbetar med rehabiliteringskoordinering. På vårdhandboken.se finns praktiska tips, frågeformulär, frågeguider, blanketter och mallar som ett komplement till Metoboken för koordinering. Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen. Frågeformulären och blanketterna har tagits fram utifrån beprövad erfarenhet men är inte vetenskapligt testade.

Om rehabiliteringskoordinering på vårdhandboken.se

Filmer

SKL har tagit fram fem filmer om ”Att arbeta som rehabiliteringskoordinator”. Filmerna beskriver rehabiliteringskoordinatorns uppdrag och riktar sig bland annat till nya rehabiliteringskoordinatorer och är tänkta som en inspiration och introduktion till den nya funktionen.  Filmerna kan användas i många olika sammanhang för att beskriva vad koordinatorn arbetar med. De fem filmerna är:

1. Introduktion till funktion till koordinering

 

2. Individuellt stöd till patienten

 

3. Intern samverkan och samordning

 

4. Extern samverkan

 

5. Verksamhetschefens perspektiv

 

 

Aktuell forskning

På skl.se publiceras löpande forskningsrapporter, utvärderingar och litteratursammanställningar inom området sjukskrivning- och rehabilitering. Material ligger längst ner på respektive sida, under rubriken Publikationer.

Publikationer om funktion för koordinering

Publikationer om smärta och psykisk ohälsa

Utvärderingar av rehabiliteringsgarantin

Besök i landstingen

SKL erbjuder landstingen anpassat stöd genom personliga besök, dels till regionala nätverk och landstingsledningar för att stödja landstingsledningar och verksamhetschefer med att införa funktion för koordinering på hög nivå, dels vid träffar med rehabiliteringskoordinatorer för att ge ökad kunskap och fler verktyg så att de kan utföra sitt uppdrag kvalitetssäkert, effektivt och på hög nivå.

Webbutbildning

Under våren 2018 tar SKL fram en webbutbildning riktad till nya rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer. Utbildningen ska inte ersätta andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer, utan är endast en handfast introduktion till funktionen och komplement till andra utbildningar.

Samtliga stöd och material kan användas var för sig eller komplettera varandra, materialet är fritt för landstingen att använda.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot