Publicerad: 23 november 2018

Elektroniska läkarintyg

I dag kan läkarintyg utfärdas och skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till Försäkringskassan. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår för att utveckla intygen och tillhörande tjänster och även göra det möjligt för fler mottagare att ta emot elektroniska intyg.

Utökat elektroniskt informationsutbyte ingår som villkor 4 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar om villkor 4 – Utökat elektroniskt informationsutbyte (PDF, nytt fönster)

Utveckling under 2017-2018

SKL ska, tillsammans med Försäkringskassan och Socialstyrelsen, under 2017 och 2018 genomföra fördjupade analyser samt utveckla och kvalitetsförbättra framtagna tjänster.

De nya tekniska lösningarna kommer att innebära ett förbättrat stöd för inblandade parter i sjukskrivningsprocessen, såsom individen, läkaren, rehabiliteringskoordinatorer och annan vårdpersonal samt handläggare vid Försäkringskassan.

Arbetet på nationell nivå är indelat i sex områden.

  1. Integration av det försäkringsmedicinska beslutstödet (FMB) i journalsystemen inklusive åtkomst till Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i hälso- och sjukvården (HoSp) utifrån Socialstyrelsens utvecklingsarbete.
  2. Vidareutveckling av Intygstjänsten och Mina intyg i dialog med användare i hälso- och sjukvården och utifrån pågående arbete på nationell nivå. Utredning och eventuell utveckling av Samverkansytan som verktyg för dialog mellan framförallt invånare, hälso- och sjukvård och arbetsgivare.
  3. Utredning och vidareutveckling av Intygsstatistik (tidigare Statistiktjänsten) i dialog med användare i hälso- och sjukvården för att skapa ännu bättre möjligheter för gemensam och jämförbar nationell statistik över sjukskrivningsdata samt lokal och regional uppföljning av hälso- och sjukvårdens sjukskrivningsmönster. Rehabstödet ska vidareutvecklas och  tillhandahålla lättillgänglig och uppdaterad information om pågående sjukskrivningar.
  4. Vidareutveckling av elektroniskt medicinska underlag och tillhörande elektronisk ärendekommunikation för olika intressenter i bland annat applikation för utfärdande av elektroniska intyg (Webcert).
  5. Utökat elektroniskt informationsutbyte genom realisering av strukturerad överföring av medicinsk information och därtill tillhörande kommunikation. Syftet är att skapa nya elektroniska lösningar för Försäkringskassans förmåner och möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.
  6. Utredning och eventuell utveckling av ett IT-stöd för hantering av försäkringsmedicinska utredningar (FMU) med tillhörande intyg som ska fungera mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Arbete i landstingen under 2017-2018

Landstingen ska redovisa att de under 2017 har integrerat Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutstöd i journalsystemen, eller andra system för intygsskrivande. Landstingen ska också införa en elektronisk lösning för överföring av medicinsk information för Försäkringskassans förmåner sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning senast i december 2018.

Om elektroniskt informationsutbyte

Sedan 2010 har ett utvecklingsarbete för elektronisk överföring av läkarintyg mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan finansierats via överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Efter hand har även Socialstyrelsen involverats i utvecklingsarbetet.

Inom ramen för de fortsatta överenskommelserna har arbetet vidareutvecklats och utökats. Det gemensamma målet har varit att etablera effektiva processer och bygga en flexibel teknisk infrastruktur som skapar förutsättningar för en gemensam verksamhetsutveckling och som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess. Större delen av utvecklingsarbetet som gäller landstingen utförs av Inera AB på uppdrag av SKL.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot