Publicerad: 14 juni 2019

Nya intyg, medicinska underlag

Två nya intyg har utvecklats inom ramen för SKL:s projekt Hälso- och sjukvårdens intyg. De nya intygen är bättre anpassade för ändamålet och enklare att använda.

Arbetsförmedlingens nya intyg

Frågor och svar om Arbetsförmedlingens nya intyg (PDF, nytt fönster)

SKL arbetar med att förbättra och effektivisera medicinska intyg som utfärdas av hälso- och sjukvården, bland annat för att generellt minska antalet onödiga intyg och förfrågningar när det är möjligt. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och regeländringar har också bidragit till att till att nya intyg behöver utvecklas.

Intyg till Arbetsförmedlingen

I början av 2019 införde Arbetsförmedlingen två nya intyg för individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det ena är ett läkarintyg som enbart gäller för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program hos Arbetsförmedlingen. Det andra är ett medicinskt utlåtande som kan användas för alla som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen, SKL och hälso- och sjukvården har tillsammans tagit fram båda intygen.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 januari 2019.

Syfte

Läkarintyget behövs för att styrka programdeltagaren ska kunna behålla sin ersättning efter den sjunde sjukfrånvarodagen. Läkarintyget ska även ge Arbetsförmedlingen underlag för att vid behov kunna anpassa programmet så att deltagaren kan gå kvar trots sjukdom.

Om intyget

Detta är ett nytt läkarintyg då Arbetsförmedlingen tar över Försäkringskassans hantering av läkarintyg för deltagare i program. Läkarintyget har tagits fram på grund av ändrade regler för deltagare i program som innebär att de som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och blir sjuk i mer än sju dagar ska lämna ett läkarintyg till Arbetsförmedlingen för att få behålla sin ersättning.

Fram till 31 december 2018 används Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning för dessa patienter. Från 1 januari 2019 ska Arbetsförmedlingen ta emot intyget istället för Försäkringskassan. Det nya intyget uppfyller även nya krav i och med nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Övergångsregel

  • Är intygets från-och-med-datum 1 januari 2019 eller senare ska Arbetsförmedlingens nya intyg användas och med Arbetsförmedlingen som ny mottagare.
  • Är intygets från-och-med-datum 31 december 2018 eller tidigare ska Försäkringskassans intyg för sjukpenning användas och med Försäkringskassan som mottagare.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att ha rutiner under en övergångsperiod för felaktigt skickade läkarintyg.

Här finns intyget

Läkarintyget i PDF-format, Arbetsformedlingen.se.

Kommande nyheter

Intyget kommer att digitaliseras under 2019 och blir då tillgängligt i intygsapplikationen Webcert. Det blir då även möjligt att skicka intyget elektroniskt till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande

Mottagare: Arbetsförmedlingen

Gäller från 1 februari 2019.

Syfte

Arbetsförmedlingens medicinska utlåtande är utformat för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Bland annat för att kunna:

  • utreda och bedöma om den arbetssökande har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
  • ligga till grund för eventuell anpassning för deltagare i program eller andra insatser,
  • erbjuda (lämpliga) utredande, vägledande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser.

Om intyget

Detta är ett nytt medicinskt utlåtande för att ge den information som är relevant för Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda rätt insats för en individ. Utlåtandet ersätter tidigare läkarutlåtande som Arbetsförmedlingen brukade efterfråga vid behov. Arbetsförmedlingen behöver ibland efterfråga ett medicinskt utlåtande för att klargöra förutsättningarna för arbetssökande som har ett behov av fördjupat stöd. Tidigare användes Försäkringskassans Läkarutlåtande om hälsotillstånd, LUH, för detta syfte.

Här finns intyget

Medicinskt utlåtande som PDF hos Arbetsformedlingen.se.

Övergångsregel

Förfrågningsunderlaget om ett medicinskt utlåtande som skickas till hälso- och sjukvården kommer inledningsvis att ske som manuellt tidigare. Längre fram planeras för en digital beställningstjänst.

Kommande nyheter

Det medicinska utlåtandet kommer att digitaliseras och vara tillgängligt i intygsapplikationen Webcert under 2019.

Arbetsförmedlingen har godkänt att andra legitimerade yrkesgrupper än läkare med relevant kunskap ska kunna utfärda dessa intyg. Det är vårdenheten/vårdgivaren som avgör vilken profession som är bäst lämpad för att besvara Arbetsförmedlingens förfrågan om medicinskt utlåtande.

Fakta

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och reglerar behandling av personuppgifter inom EU.

GDPR ska säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

En punkt i GDPR anger att insamlingen av personuppgifter ska vara begränsad till ändamålet och ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna som samlas in ska vara adekvata och relevanta i förhållande till ändamålet.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot