Publicerad: 29 oktober 2018

Samverkansyta vid sjukskrivning

Projektet Samverkansytan utreder förutsättningarna för att skapa en digital yta där framförallt individen och arbetsgivaren har möjlighet att både dela information vid en sjukskrivning och ha en dialog om arbetsanpassning och planering av åtgärder.

Samverkansytan ingår som en del i Ineras projekt Intygstjänster 2017-2018. Syftet är att underlätta digital samverkan mellan flera aktörer för att öka invånarens delaktighet i sin sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Den digitala Samverkansytan ska vara en plats som invånaren bestämmer över, där dokument, aktiviteter och dialog från olika aktörer kan samlas. I första hand är det invånaren och arbetsgivaren som delar information med varandra och med läkare och koordinatorer i hälso- och sjukvården och företagshälsovården. I förlängningen kan även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ha vinster av att delta.

Prototyp testas under 2017–2018

Under 2017-2018 skapas en prototyp för att pröva om ett digitalt stöd för samverkan kan öka möjligheten att stödja invånarens återgång i arbete. Aktörerna kommer då att få möjlighet att utvärdera vilken nytta de kan ha av Samverkansytan.

Utvärderingen av prototypen kommer, tillsammans med beräknade samhällseffekter och kostnader, att vara en del av det beslutsunderlag som ska ligga till grund för beslut om Samverkansytan bör realiseras.

SKL är beställare och Ineras projekt Intygstjänster är utförare.

Tidigare förstudier och utredningar

Tidigare utredningar har visat att de olika aktörerna både har ett stort behov och en ömsesidig vilja av att hitta effektiva sätt att samverka vid en sjukskrivning. Idag är det invånaren själv som ska förmedla rätt information, till rätt aktör och vid rätt tidpunkt. Patienterna ser därför stora vinster med ett processtöd som underlättar detta.

Det som efterfrågas mest i ett framtida IT-stöd är möjligheten att få en beskrivning av arbetsuppgifter, ta del av planerade åtgärder och få tillgång till kontaktuppgifter och dokument som exempelvis intyg, rehabiliteringsplaner och beslut.

Samverkansytan är möjlig att realisera tekniskt och den kan från hälso- och sjukvårdens sida integreras med de nationella intygstjänster som Inera utvecklat. Ur ett juridiskt perspektiv behöver dock frågan om lagring av invånarens uppgifter lösas, liksom en organisatoriskt fungerande lösning för utveckling, ägande, drift och förvaltning.

Utredningar om Samverkansytan 2016 (PDF, nytt fönster)

Utvärdering av Samverkansytan, Inera oktober 2018 (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot