Publicerad: 19 oktober 2017

Fördjupade utredningar

För en rättssäker prövning av sjukpenningärenden behöver Försäkringskassan i vissa fall fördjupade medicinska utredningar. För perioden 1 november 2016 – 31 december 2017 ingår SKL och regeringen en ny överenskommelse för de fördjupade utredningarna.

Överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar, TMU, SLU och AFU (PDF, öppnas i nytt fönster)

Inom rehabiliteringskedjan ställs höga krav på kvalificerade medicinska beslutsunderlag i sjukpenningärenden. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet och kan därmed ligga till grund för Försäkringskassans bedömning av den försäkrades arbetsförmåga.

I vissa ärenden finns behov av fördjupade utredningar som baseras på enbart en läkares utredning, särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns behov av en teambaserad utredning (TMU) med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården. Utredningar om aktivitetsförmåga (AFU) har varit en pilotverksamhet som från och med 31 oktober 2016 är permanent. Det innebär att alla landsting kan utföra AFU efter att de utbildat personal.

Utredningsformerna TMU och SLU är planerade att fasas ut under 2017 efter att en ny utredningsform som ska ersätta TMU är klar.

Ny lag för försäkringsmedicinska utredningar

Under våren 2015 lämnades betänkandet ”För kvalitet – Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17). Där föreslogs att landstingen skulle ges ett lagstadgat ansvar för att utföra de försäkringsmedicinska utredningarna som Försäkringskassan har behov av. Landstingen ska även ha möjlighet att samverka om vem som utför utredningarna. Hur utredningarna ska genomföras och ersättas kommer att regleras i särskilda förordningar.

Regeringens avsikt var att en författningsreglering skulle börja gälla den 1 november 2016. Lagen dröjer dock på grund av att vissa lösningar som föreslogs i utredningen behöver ses över och omarbetas då de försäkringsmedicinska utredningarna ligger i gränslandet mellan Socialförsäkringsbalken och Hälso- och sjukvårdsregleringen och även har koppling till andra lagstiftningsområden.

Överenskommelse klar för 2016-2017

I väntan på en ny lag har SKL och regeringen ingått en ny överenskommelse om försäkringsmedicinska utredningar som gäller från den 1 november 2016-31 december 2017. Överenskommelsen innebär att staten reserverar medel för att ersätta landsting som, inom föreskriven tid, levererar SLU, TMU och AFU efter beställning från Försäkringskassan.

Den nya överenskommelsen ersätter de två tidigare överenskommelserna; Försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU och Pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar AFU.

Pengar och uppföljning

Inom den nya överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar har 41,5 miljoner kronor reserverats för perioden 1 november–31 december 2016 och 250 miljoner kronor för perioden 1 januari-31 december 2017 för ersättning till landsting som, inom föreskriven tid, levererar SLU, TMU och AFU efter beställning från Försäkringskassan.

Redovisningskrav och rutiner 1 november 2016–31 december 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot