Publicerad: 5 oktober 2018

Kompetensutveckling inom försäkringsmedicin

Kunskap och kompetens inom försäkringsmedicin är en viktig grund för att uppnå god kvalitet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Kompetenssatsning i försäkringsmedicin ingår som villkor 1 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar villkor 1 Kompetenssatsning i försäkringsmedicin (PDF, nytt fönster)

Flera års satsning på kompetensutveckling inom försäkringsmedicin i landstingen har lett till att arbetet med patienters sjukskrivning i större utsträckning ses som en del av vård och behandling.

Det är landstingen som ansvarar för att det finns system och ledningsstrukturer för kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av sjukskrivningsprocessen. I ansvaret ingår också att utveckla och tillhandahålla utbildning och kompetensutveckling i försäkringsmedicin för att säkerställa att medarbetare har tillräcklig kunskap och kompetens för att utföra sitt arbete inom sjukskrivning och rehabilitering.

Fortsatt satsning på kompetensutveckling

Landstingen har genom tidigare satsningar genomfört flera kompetenssatsningar inom det försäkringsmedicinska området. Försäkringsmedicin är dock fortfarande ett relativt nytt kompetensområde för landstingen jämfört med andra medicinska områden och fortbildningsfrågan fortfarande viktig.

I överenskommelsen för 2017-2018 ingår att vidareutveckla den försäkringsmedicinska kompetensen genom landstingens ordinarie system och ledningsstrukturer. Landstingen ska verka för att det finns läkare med fördjupad kunskap i försäkringsmedicin som ett stöd till kollegor och medarbetare i det praktiska försäkringsmedicinska arbetet.

Kunskap som ska ingå i kompetensutveckling

Landstingen ska också vidareutveckla utbildning och handledning inom försäkringsmedicin utifrån de nya kompetenskraven och rekommendationerna om läkarnas specialiseringstjänstgöringar (ST) så att de senast vid utgången av 2018 finns för minst hälften av relevanta specialisttjänstgöringar.

Landstingen ansvarar för att kunskap i följande områden ingår i kompetensutvecklingen i försäkringsmedicin:

  • en jämställd sjukskrivningsprocess inklusive kunskap om våld i nära relationer i arbetet med patienters sjukskrivning,
  • bedömning av behovet av sjukskrivning som en del av god individbaserad/personcentrerad vård och behandling,
  • hur medikalisering av normala livshändelser kan undvikas,
  • vikten av förvärvsarbete som ett hälsofrämjande värde för individen där patientens förmåga och möjligheter står i centrum,
  • hur dialogen med patienten i dessa frågor kan utvecklas.

SKL kommer att bidra med samordning och stöd och kommer att genomföra stödinsatser under 2017-2018 för att utveckla och samordna det försäkringsmedicinska kunskapsområdet.

Definition av försäkringsmedicin

Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum antog 2017 följande definition av försäkringsmedicin:

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem. 

Nationellt försäkringsmedicinskt forum

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) är ett forum som har funnits sedan 2002. Forumet består av Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SBU, Arbetsförmedlingen och representant från försäkringsmedicinsk forskning (Karolinska Institutet).

NFF verkar för en ökad kunskapsbyggnad inom det försäkringsmedicinska området och för att stimulera aktörer till aktiv samverkan.

Aktuellt

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot