Publicerad: 16 april 2019

Forskning om psykisk ohälsa och smärta

Forskning och bättre kunskap behövs om vilka behandlingar och rehabiliteringsinsatser som kan bidra till återgång i arbete.

Sedan 2016 har regeringen avsatt pengar för verksamhetsnära forskning via överenskommelser med SKL. 

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2019

2016 utlyste Forte i samverkan med SKL och Försäkringskassan medel till treåriga forskningsprojekt. Syftet var att öka kunskaperna om vilka faktorer och åtgärder som bidrar till att patienter som varit sjukskrivna för psykiska problem eller smärtproblematik kan återgå i arbete. Faktorer och åtgärder som studerats är de som hälso- och sjukvården gör i samverkan med arbetsgivare eller arbetsförmedling,

Forskningsmedel 2019

Bidragsperioden för forskningsprojekt har nu förlängts till och med 2020 och en ny utlysning har beslutats och genomförts. För denna utlysning har 20 miljoner kronor reserverats i överenskommelsen för 2019.

Utöver det har 10 miljoner kronor reserveras för uppföljning och utvärdering av regionernas arbete med sjukskrivningsprocessen och för kunskapsstöd till regionerna i enlighet med regeringens åtgärdsprogram. Regeringen beslutar hur dessa medel ska användas.

SKL får fem miljoner kronor att använda för att finansiera utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra samverkan mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare eller företagshälsovården.

Därför behövs fortsatt forskning

Regeringen och SKL bedömer att den verksamhetsnära forskningen behöver fortsatt stimulans för att få bättre kunskaper om hur hälso- och sjukvården i ökad utsträckning kan bidra till återgång i arbete.

De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar är smärttillstånd av ospecifik karaktär i nacke, rygg, armar och axlar samt psykisk ohälsa såsom lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. Det är därför av särskilt intresse att förbättra situationen för dessa
diagnosgrupper och att stödja människor att återgå i arbete eller att förhindra en sjukskrivning.

Utlysning av forskningsmedel 2016

I överenskommelsen 2016 avsattes pengar för forskning inom området psykisk ohälsa och smärta. Landstingen kunde tillsammans med högskolor och universitet söka dessa medel för att förbereda och genomföra forskning under perioden 2017-2019.

Utlysning av forskningsmedel för rehabilitering vid sjukskrivning

Utlysning av forskningsmedel 2017

Under hösten 2017 fick Forte i uppdrag att genomföra en ny utlysning  av medel för forskning om insatser för att förebygga sjukskrivning eller återgång i arbete efter sjukskrivning. Forskningsprojekten ska genomföras i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen.

Utlysning av forskningsmedel för att förebygga sjukskrivning och främja återgång i arbete

Utfallsmått för att mäta återgång i arbete

Försäkringskassan har tagit fram förslag på lämpliga utfallsmått som ska användas för att mäta återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Utfallsmåtten ska användas i Fortes utlysning av forskningsmedel. Förslagen bygger på en kartläggning av de utfallsmått som används för att mäta återgång i arbete efter sjukfrånvaro i vetenskaplig litteratur och i rapporter från
myndigheter.

Försäkringskassans rapport ”Förslag på utfallsmått för att mäta återgång i arbete efter sjukskrivning” (PDF, öppnas i nytt fönster)

Rehsam – forskning om rehabilitering

Rehabilitering i samverkan, Rehsam, är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering som har hållits inom ramen för överenskommelsen rehabiliteringsgarantin. Programmet påbörjades 2009 och har haft tre utlysningar av forskningsmedel mellan åren 2009-2011. Forskningsprojekten slutfördes 2016.

Forskningsprojekteten presenterades vid en konferens i Stockholm i februari 2016. De olika seminarierna från konferensen finns dokumenterade på film och går att se i efterhand.

Boken Rehsams receptsamling togs även fram till konferensen. I den finns en sammanställning av tjugo behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt inom Rehsam. Receptboken ger utövare inom rehabiliteringsområdet ytterligare utvärderade metoder och modeller att använda i sitt praktiska arbete. Boken finns som att ladda ner som PDF nedan.

Dokumentation från Rehsam konferens 10 februari 2016

Filmer om Rehsamforskning

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
  • Anne-Marie Norén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot