Publicerad: 7 februari 2017

Forskning om psykisk ohälsa och smärta

Forskning och bättre kunskap behövs om vilka behandlingar och rehabiliteringsinsatser som kan bidra till återgång i arbete.

I överenskommelsen 2016 avsattes pengar för verksamhetsnära forskning. En utlysning av dessa gjordes under hösten 2016 och i början av 2017 tas beslut om vilka ansökningar som beviljas dessa medel.

I den nya överenskommelsen för 2017-2018 har ytterligare pengar avsatts för att finansiera forskningsprojekten under de år som projekten kommer att pågå. Regeringen och SKL kommer att följa Fortes bedömning av projektansökningarna och bidragsbeslut och ta ställning till ytterligare utlysning under 2017.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar om forskning (PDF, nytt fönster)

Därför behövs fortsatt forskning

Regeringen och SKL bedömer att den verksamhetsnära forskningen behöver fortsatt stimulans för att få bättre kunskaper om hur hälso- och sjukvården i ökad utsträckning kan bidra till återgång i arbete.

De vanligaste orsakerna till sjukskrivningar är smärttillstånd av ospecifik karaktär i nacke, rygg, armar och axlar samt psykisk ohälsa såsom lätta och medelsvåra depressioner, ångestsyndrom och stress. Det är därför av särskilt intresse att förbättra situationen för dessa
diagnosgrupper och att stödja människor att återgå i arbete eller att förhindra en sjukskrivning.

Utlysning av forskningsmedel 2016

I överenskommelsen 2016 avsattes pengar för forskning inom området psykisk ohälsa och smärta. Landstingen kunde tillsammans med högskolor och universitet söka dessa medel mellan 18 oktober-15 december 2016, för att förbereda och genomföra forskning under perioden 2017-2019. Forte genomförde utlysningen i samverkan med SKL och Försäkringskassan.

Fortes utlysning av forskningsmedel för rehabilitering vid sjukskrivning

Utfallsmått för att mäta återgång i arbete

Försäkringskassan har tagit fram förslag på lämpliga utfallsmått som ska användas för att mäta återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Utfallsmåtten ska användas i Fortes utlysning av forskningsmedel. Förslagen bygger på en kartläggning av de utfallsmått som används för att mäta återgång i arbete efter sjukfrånvaro i vetenskaplig litteratur och i rapporter från
myndigheter.

Försäkringskassans rapport ”Förslag på utfallsmått för att mäta återgång i arbete efter sjukskrivning” (PDF, öppnas i nytt fönster)

Rehsam – forskning om rehabilitering

Rehabilitering i samverkan, Rehsam, är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering som har hållits inom ramen för överenskommelsen rehabiliteringsgarantin. Programmet påbörjades 2009 och har haft tre utlysningar av forskningsmedel mellan åren 2009-2011. De beviljade forskningsprojekten är slutförda eller slutförs under 2016.

Forskningsprojekteten presenterades vid en konferens i Stockholm i februari 2016. De olika seminarierna från konferensen finns dokumenterade på film och går att se i efterhand.

Till konferensen togs också boken Rehsams receptsamling fram. Boken innehåller en sammanställning av tjugo olika behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt inom Rehsam. Receptboken ger utövare inom rehabiliteringsområdet ytterligare utvärderade metoder och modeller att använda i sitt praktiska arbete. Boken går att beställa i SKL:s webbutik eller ladda ner som PDF nedan.

Dokumentation från Rehsam konferens 10 februari 2016

Filmer från seminarier, Rehsam konferens 10 februari 2016

Filmer om Rehsamforskning

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot