Publicerad: 8 november 2018

Koordinering av sjukskrivning och rehabilitering

Med en funktion för koordinering kan landstingen i ett tidigt skede samverka kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Funktion för koordinering ingår som villkor 2 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar villkor 2 Funktion för koordinering (PDF, nytt fönster)

Alla landsting har utvecklat en koordinatorfunktion som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete, eller att vara kvar i arbete. Uppdrag och arbetssätt kan dock variera.

Uppdrag för funktionen för koordinering

 • Individuellt stöd till de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar.
 • Intern samverkan på vårdenheter och med övriga verksamheter i hälso- och sjukvården. I uppgiften ingår att kartlägga individens rehabiliteringsbehov och följa upp statistik om sjukskrivningsmönster.
 • Extern samverkan där koordinatorn är en samarbetspartner som tar kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling, om patienten ger sitt samtycke, för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att underlätta återgång i arbete eller att vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Landstingens arbete 2017-2018

Under 2016 påbörjade SKL en satsning på att utveckla funktionen för koordinering. Genom överenskommelsen 2017-2018 får landstingen möjlighet att vidareutveckla koordinatorfunktionen. Under perioden ska funktionen börja införas i andra verksamheter, utöver primärvården, där sjukskrivning är vanligt förekommande. Särskilt viktigt är att kontakt tas mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare eller arbetsförmedling, förutsatt att patienten ger sitt medgivande.

Funktionen för koordinering ska även få den kompetensutveckling som krävs för uppdraget, där kunskap om försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation ska ingå.

Stöd till landstingen

Under 2017-2018 har arbetet med utveckla funktionen för koordinering fortsatt med bland annat följande insatser och stöd:

 • nationell konferens för personer som arbetar som koordinator i hälso- och sjukvården 
 • skrift som ger stöd till chefer om uppdraget för funktion för koordinering
 • webbutbildning för funktionen för koordinering
 • anpassat stöd till landstingen utifrån boken ”Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering”.

Landsting, regionala nätverk och landstingsledningar erbjuds personliga besök och stöd av Ann-Britt Ekvall, som är ansvarig för att driva delar av SKL:s utvecklingsarbete för koordineringsfunktionen.

Positiva effekter på rehabilitering

Betydelsen av funktionen för koordinering har lyfts fram i flera aktuella studier. Funktionen
har visat ge positiva effekter på patientens rehabilitering och för läkares och andra medarbetares arbete med sjukskrivning och rehabilitering, samt för samverkan med externa parter.

Enligt en studie gjord i Stockholms läns landsting har patienter som fått stöd av en koordinator en lägre genomsnittlig sjukskrivningsgrad över tid, lämnar sjukskrivningen snabbare, lämnar sjukskrivningen helt efter första sjukskrivningen och har färre återsjukskrivningar jämfört med en kontrollgrupp.

Koordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess.

Lagförslag om koordineringsinsatser

Regeringen har under 2017 utrett möjligheten att permanenta funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har nu tagit fram ett förslag till en ny lag om koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.

Regeringens förslag till ny lag

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Östbom
  Handläggare
 • Ann-Britt Ekvall
  KonsultHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot