Publicerad: 1 december 2017

Koordinering av sjukskrivning och rehabilitering

Med en funktion för koordinering kan landstingen i ett tidigt skede samverka kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Funktion för koordinering ingår som villkor 2 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018”.

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018

Frågor och svar villkor 2 Funktion för koordinering (PDF, nytt fönster)

Alla landsting har utvecklat en koordinatorfunktion som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete, eller vara kvar i arbete. Uppdrag och arbetssätt kan dock variera.

Uppdrag för funktionen för koordinering

  • Individuellt stöd till de patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna, utifrån patientens önskemål och förutsättningar.
  • Intern samverkan på vårdenheter och med övriga verksamheter i hälso- och sjukvården. I uppgiften ingår att kartlägga individens rehabiliteringsbehov och följa upp statistik om sjukskrivningsmönster.
  • Extern samverkan där koordinatorn är en samarbetspartner som tar kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling, om patienten ger sitt samtycke, för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att underlätta återgång i arbete eller att vara kvar i arbete. Andra viktiga samarbetspartners är Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Landstingens arbete 2017-2018

Genom överenskommelsen 2017-2018 får landstingen möjlighet att vidareutveckla koordinatorfunktionen. Under perioden ska funktionen börja införas i andra verksamheter, utöver primärvården, där sjukskrivning är vanligt förekommande. Särskilt viktigt är att kontakt tas mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare eller arbetsförmedling, förutsatt att patienten ger sitt medgivande.

Funktionen för koordinering ska även ges den kompetensutveckling som krävs för uppdraget, där kunskap om försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation ska ingå.

Under 2017 planerar regeringen att utreda möjligheten att permanenta funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården.

I filmen nedan berättar Anna Östbom om arbetet inom funktion för koordinering under 2017 och tar bland annat upp:

  • Metodbok för koordinering, som är en praktisk vägledning för koordinatorer
  • den utredning som regeringen planerar att tillsätta för att se över förutsättningarna att permanenta funktionen för koordinering.

Stöd till landstingen

Under 2016 påbörjade SKL en satsning på att utveckla funktionen för koordinering. Arbetet fortsätter under kommande två år med bland annat följande insatser och stöd:

  • nationell konferens för personer som arbetar som koordinator i hälso- och sjukvården 
  • skrift som ger stöd till chefer om uppdraget för funktion för koordinering
  • webbutbildning för funktionen för koordinering
  • anpassat stöd till landstingen utifrån boken ”Metodbok för koordinering av sjukskrivning och rehabilitering”.

Landsting, regionala nätverk och landstingsledningar erbjuds även personliga besök och stöd av Ann-Britt Ekvall, som är ansvarig för att driva delar av SKL:s utvecklingsarbete för koordineringsfunktionen.

Positiva effekter på rehabilitering

Betydelsen av funktionen för koordinering har lyfts fram i flera aktuella studier. Funktionen
har visat ge positiva effekter på patientens rehabilitering och för läkares och andra medarbetares arbete med sjukskrivning och rehabilitering, samt för samverkan med externa parter. Enligt en studie gjord i Stockholms läns landsting har en patient som fått stöd av en koordinator 73 sjukskrivningsdagar färre än de som inte fick stöd av en koordinator.

Koordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot