Publicerad: 4 december 2017

Fråga och svar

Innehåll i läkarintyg vid sjukskrivning

För att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut om rätten till sjukpenning, och för att patienten ska få en rättssäker handläggning, krävs ett tillräckligt beslutsunderlag. Om det inte finns tillräckligt med uppgifter i läkarintyget måste Försäkringskassan begära komplettering vilket kan fördröja handläggningen av sjukpenningärendet.

Det som ska beskrivas i läkarintyget för sjukskrivning är patientens diagnos och vilken funktionsnedsättning samt aktivitetsbegränsning detta medför. Det ska även anges på vilket sätt aktivitetsbegränsningen sätter ner patientens arbetsförmåga.

Försäkringskassan har tagit fram ett dokument om vad ett läkarintyg ska innehålla i samverkan med Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund, Distriktsläkarföreningen, Stockholms läns landsting samt Västra Götalandsregionen, för att ge stöd åt ansvarig läkare vid utfärdande av läkarintyg.

Vad ska ett medicinsk underlag innehålla, Försäkringskassan (PDF, nytt fönster)

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, FMB

Socialstyrelsen har tagit fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd som ska användas som vägledning för läkare, Försäkringskassan och andra aktörer i frågor som de stöter på i samband med sjukskrivningar.

FMB består av två delar: Övergripande principer för sjukskrivning och rekom­mendationer vid bedömning av arbetsförmåga utifrån olika diagnoser.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Ifyllnadsstöd för bedömning av arbetsförmåga

Region Jönköpings län har tagit fram ett ifyllnadsstöd för till läkarintyget för sjukskrivning och kan användas vid bedömningar av arbetsförmåga. Ifyllnadsstödet följer ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) och fungerar som stöd vid sjukskrivning i primärvård och specialiserad vård.

Ifyllnadsstöd till läkarintyg för sjukskrivning, Region Jönköpings län

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot