Publicerad: 1 mars 2018

Fråga och svar

Mallar och dokument

På denna sida har vi samlat mallar, dokument och länkar som kompletterar metodboken och underlättar i arbetet med koordinering. Här finns frågeformulär, frågeguider, blanketter och brevmallar som kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och i arbetet med intern och extern samordning. Frågeformulär och blanketter har tagits fram utifrån beprövad erfarenhet. De är dock inte vetenskapligt testade.

Mallar och dokument är i pdf- eller wordformat och kan laddas ner i datorn för eget bruk.

Information och brev

Mall för brev till patient om kontakt med rehabiliteringskoordinator (word, nytt fönster)

Mall för information till patient om rehabiliteringskoordinering (word, nytt fönster)

Mall för information till arbetsgivare om rehabkoordinering (word, nytt fönster)

Bipacksedel för sjukskrivning, Stockholms läns landsting

Om sjukskrivning på 1177.se

Formulär och checklistor

Mall för patientens grunduppgifter och frågeformulär förutsättningar (word, nytt fönster)

Frågeformulär Norfunk och skattning arbetsförmåga (word, nytt fönster)

Frågeformulär om levnadsvanor, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Formulär och stöd vid kartläggningssamtal (PDF, nytt fönster)

Mall för frågor om arbetet till arbetsgivare och patient (word, nytt fönster)

Samtycke

Mall för patientens samtycke - flera aktörer (word, nytt fönster)

Mall för patientens samtycke - arbetsgivare (word, nytt fönster)

Riktlinjer

Riktlinjer psykisk ohälsa, Karolinska institutet, Sveriges företagshälsor

IT-stöd för läkarintyg vid sjukskrivning

Rehabstöd

Nationella statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning

Statistiktjänsten och särskild behörighet, Inera

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Socialstyrelsen

Ifyllnadsstöd till läkarintyg för sjukskrivning, Region Jönköpings län

Webbutbildning “Din hjälp i konsten att sjukskriva”, SLL

Samverkan och teamutredning

TRIS - rehabiliteringsinventering vid risk för långtidssjukskrivning (PDF, nytt fönster) 

Om TRIS hos Landstinget Sörmland

Vad ska ett medicinsk underlag innehålla? Försäkringskassan (PDF, nytt fönster)

Checklista för helhetsbedömning i team , Region Jönköpings län

RiTiP frågeformulär rehabiliteringsutredning, landstinget Uppsala län (PDF, nytt fönster)

RiTiP rutindokument rehabiliteringsutredning, landstinget Uppsala län (PDF, nytt fönster)

Samverkan i re/habilitering, Socialstyrelsen

Kontaktuppgifter till samordningsförbunden

SKL om samverkan för bättre rehabilitering för personer utan SGI

Mindmap över olika aktörer och deras ansvarsområde (PDF, nytt fönster)

Utvärdering, dokumentation

Dokumentationsmall för rehabiliteringskoordinator (PDF, nytt fönster)

Lathund för sjukskrivningsstatistik, Landstinget Kalmar (PDF, nytt fönster)

Svarsblankett för sjukskrivningsstatistik och analys, Kalmar (word, nytt fönster)

Övriga länkar

Sunt arbetsliv

Faktablad om socialförsäkringen, Försäkringskassan, (PDF, nytt fönster)

Information om SIP hos Uppdrag psykisk hälsa

Rehabverktyget® 

Klassifikation av vårdåtgärder - KVÅ-koder, Socialstyrelsen

Film "Tänk inte sjuk, tänk frisk", Region Skåne

Om Genushanden 

Film om Genushanden från Region Skåne

Om hälso- och sjukvårdens uppdrag, Nationellt centrum för kvinnofrid

Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot