Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Samverka externt

Det är myndigheternas ansvar, inte individens, att hitta en arbetsmodell där de olika insatserna harmonierar med varandra. Tre förutsättningar är grundläggande för en lyckad rehabilite­ringsprocess:

  • Varje individ ses som unik med individuella förutsättningar, vilket kräver flexibel planering och mångfald i insatserna.
  • Kontinuitet när det gäller personal, metod, struktur och information.
  • Olika insatser kan ges samtidigt och integrerat i stället för efter varandra i tur och ordning, vilket kräver gränsöverskridande samverkan.

Rapporten Samverkan i re/habilitering - en vägledning, beskriver förutsättningar för en lyckad rehabilitering. Rapporten är skriven för äldrerehabilitering men är aktuell även för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Samverkan i re/habilitering, Socialstyrelsen

Mindmap innehåller en beskrivning av de olika aktörernas roller och ansvarsområden i patientens sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Mindmap över olika aktörer och deras ansvarsområde (PDF, nytt fönster)

Samordningsförbunden har flera insatser att erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Undersök vilka aktiviteter som samordningsförbundet arrangerar i ditt område. 

Kontaktuppgifter till samordningsförbunden

TRIS – tidig rehabilitering i samverkan

Flera landsting har utvecklat partsöverskridande samverkan för att skapa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans, vid rätt tidpunkt. Ett exempel är TRIS, tidig rehabilitering i samverkan, som är en struktur och organisation för rehabiliteringssamverkan i Sörmland.

I TRIS-teamen finns representanter från sjukvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst. TRIS-teamen leds av en rehabiliteringskoordinator som fungerar som spindeln i nätet såväl internt i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen som i relation till de samverkande parterna i TRIS.

Om TRIS hos Landstinget Sörmland

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot