Publicerad: 1 december 2016

Fråga och svar

Våld i nära relation

I en jämställd vård och behandling kommer frågan om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer upp som en naturlig del i anamnesen och i andra samtal med patienten.

Om hälso- och sjukvårdens uppdrag, Nationellt centrum för kvinnofrid

Utbildning i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan ske genom att bjuda in landstingets eller kommunens kvinnofridssamordnare eller den lokala kvinnojouren. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har även en webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utöver denna grundutbildning finns åtta kortfilmer med tillhörande utbildningsmaterial som beskriver patientmöten där frågan om våld ställs till patienten.

Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Faktorer som underlättar för kvinnor att berätta om våld är till exempel att personalen ställer öppna frågor och intar en tillåtande attityd samt uppträder respektfullt och empatiskt. Det hjälper också till om personalen exemplifierar vad som menas med våld:

  • Har du blivit slagen, hotad eller utsatt för något som skulle kunna skada dig någon gång?
  • Känner du dig kontrollerad av din partner?
  • Har någon tvingat dig till sexuella handlingar mot din vilja?

Vårdgivaren måste ta sig tid att lyssna på kvinnan och inte pressa henne.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot