Publicerad: 17 april 2019

Utbildningsmaterial och stöd inom funktionen för koordinering

SKL har tagit fram material och stöd som regionerna kan använda i sin utveckling av funktionen för koordinering.

Funktionen för koordinering är relativt ny i hälso- och sjukvården. Det finns därför ett behov av stöd och utbildningsmaterial som regionerna kan använda både vid introduktion av nya rehabiliteringskoordinatorer och för verksamhetschefer som ska rekrytera och arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer i sin vårdverksamhet.

Även de som redan idag arbetar som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården kan ha stor nytta av materialet. Allt material som SKL tagit fram får användas fritt av alla landsting och regioner.

Böcker, webbutbildning och filmer revideras under 2019. Nya versioner kommer i slutet av året.  

Filmklipp, rehabiliteringskoordinator och patient samtalar vid skrivbord

Filmer

De sex filmerna i serien ”Att arbeta som rehabiliteringskoordinator” är tänkta som en inspiration och introduktion till den nya funktionen. De beskriver rehabiliteringskoordinatorns uppdrag och riktar sig bland annat till nya rehabiliteringskoordinatorer. Filmerna kan användas för att beskriva vad en rehabiliteringskoordinator arbetar med och hur koordinering av en patients sjukskrivning och rehabilitering kan gå till. De fem första filmerna ingår även i webbutbildningen för rehabiliteringskoordinatorer.

Omslag Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering – av sjukskrivning och rehabilitering i hälso- och sjukvården, är en praktisk vägledning till de som har uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Boken beskriver koordinatorns arbete och hur koordinering kan utföras i praktiken samt vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget.

Beställ, läs eller ladda ner i PDF-format från SKL:s webbutik:

Metodbok för koordinering

Omslag till boken Att leda funktion för koordinering

Att leda funktion för koordinering

Boken Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer och landstingsledning, beskriver ledningsarbetet både på verksamhetsnivå och på landstingsnivå och riktar sig till verksamhetschefer och landstingsledning. Boken innehåller både verktyg för ledningens stöd till rehabiliteringskoordinatorn och verktyg för att stödja och följa upp arbetet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen i den egna vårdverksamheten.

Beställ, läs eller ladda ner i PDF-format från SKL:s webbutik:

Att leda funktion för koordinering

Webbutbildning

SKL:s webbutbildning Rehabiliteringskoordinering riktar sig främst till nya rehabiliteringskoordinatorer och till verksamhetschefer. Utbildningen är indelad i sex kapitel som bland annat går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Utbildningen ersätter inte andra utbildningar riktade till rehabiliteringskoordinatorer utan är en handfast introduktion till funktionen och komplement till andra utbildningar.

Webbutbildning Rehabiliteringskoordinering

Tips och mallar på vårdhandboken.se

Vårdhandboken.se är ett användbart kunskapsstöd för den som arbetar med rehabiliteringskoordinering. På vårdhandboken.se finns praktiska tips, frågeformulär, frågeguider, blanketter och mallar som ett komplement till Metodboken för koordinering. Materialet kan vara till hjälp vid kontakt med patient och arbetsgivare och underlätta koordineringen. Frågeformulären och blanketterna har tagits fram utifrån beprövad erfarenhet men är inte vetenskapligt testade.

Om rehabiliteringskoordinering på vårdhandboken.se

Aktuell forskning

På skl.se publiceras löpande forskningsrapporter, utvärderingar och litteratursammanställningar inom området sjukskrivning- och rehabilitering. Material ligger längst ner på respektive sida, under rubriken Publikationer.

Publikationer om funktion för koordinering

Publikationer om smärta och psykisk ohälsa

Utvärderingar av rehabiliteringsgarantin

Besök i regionerna

SKL erbjuder regionerna anpassat stöd genom personliga besök, dels till regionala nätverk och regionledningar för att stödja regionledningar och verksamhetschefer med att införa funktion för koordinering på hög nivå, dels vid träffar med rehabiliteringskoordinatorer för att ge ökad kunskap och fler verktyg så att de kan utföra sitt uppdrag kvalitetssäkert, effektivt och på hög nivå.

Förslag på utbildningsupplägg

SKL har tagit fram två förslag på upplägg av utbildning för rehabiliteringskoordinatorer i regioner och hur SKL:s material kan användas i utbildningen.

Utbildning för rehabiliteringskoordinator och verksamhetschef

Utbildningen ger verksamma rehabiliteringskoordinatorer och verksamhetschefer en gemensam grund för arbetet med koordinering på den egna vårdenheten. Fokus är på hur rehabiliteringskoordineringen kan gå till och vilket stöd som koordinatorn behöver i sitt arbete. Målet är att verksamhetschefen och rehabiliteringskoordinatorn får en samsyn kring koordineringen och tillsammans identifierar förbättringsområden, samt tar fram en plan för att genomföra dessa.

Förlag på upplägg av utbildning om rehabiliteringskoordinering

Introduktion för ny eller blivande rehabiliteringskoordinator

Utbildningen ger en introduktion till arbetet som rehabiliteringskoordinator på en vårdenhet. Fokus ligger på att gå igenom uppdragets tre delar och hur koordinering praktiskt kan gå till. Målet är att rehabiliteringskoordinatorn får en god inblick i uppdraget och praktiska verktyg för att kunna arbeta inom hela uppdraget.

Förslag på upplägg av introduktionsutbildning

Fakta

Rehabiliteringskoordinatorn stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå till arbetslivet. 

I uppdraget ingår även intern samordning och stöd inom hälso- och sjukvården och extern samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

Informationsansvarig

  • Anne-Marie Norén
    Handläggare
  • Ann-Britt Ekvall
    Konsult

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot