Publicerad: 31 januari 2017

Strategi för hälsa

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inlett arbetet med att ta fram en samlad strategi för hälsa inom och i samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.

Under hösten 2016 har idédiskussioner förts med beredningar och delegationer på SKL, i SKL:s medlemsnätverk och med intresseorganisationer och myndigheter.

Länsvisa workshoppar lägger grunden för strategin

Våren 2017 genomförs länsvisa workshoppar med förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Här diskuteras bl.a. hur vi kan stärka samverkan för att förbättra hälsan, höja kvaliteten i de tjänster vi utför och därmed få våra resurser att räcka längre.

Övergripande målsättningar

Det gemensamma verktyget för arbetet med strategin är mål och uppföljning. Till workshopparna tas målsättningar fram ur tre perspektiv:
En god och jämlik hälsa, God kvalitet i välfärdens tjänster och Resultateffektivitet.

Målen kommer kunna mätas och följas upp lokalt, regionalt och nationellt. En framgångsfaktor är om de övergripande målen integreras i den ordinarie styr-, lednings- och uppföljningsprocessen i kommuner, landsting och regioner men också hos andra aktörer.

Strategin manifesteras

Arbetet med strategin fortsätter under hösten 2017. Ett utkast till strategi tas fram och stäms av med medlemmarna. Beslut om strategin samt kommunikation och manifestering sker i slutet av 2017.
Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot