Publicerad: 6 oktober 2017

Strategi för hälsa

Arbetet med att ta fram en strategi för hälsa är mycket omfattande. Det är nu inne i en intensiv fas där strategin ska finslipas, förankras och skrivas fram.

Strategi för hälsa är en av de prioriteringar som SKL:s kongress beslutade om 2015. Genom en långsiktig, gemensam strategi för hälsa får SKL:s medlemmar ett gemensamt verktyg för att bättre kunna möta de utmaningar välfärdsverksamheterna står inför.

I december 2017 kommer styrelsen att fatta beslut om strategin och det fortsatta implementeringsarbetet. I februari 2018 arrangeras en konferens för att manifestera startskottet för det fortsatta arbetet med att nå strategins mål.

Gemensam strategi för fyra välfärdsområden

Strategi för hälsa omfattar fyra välfärdsområden: skola, socialtjänst, vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård. Strategin kommer att innehålla mål och indikatorer som kommer kunna mätas och följas upp lokalt, regionalt och nationellt.

En framgångsfaktor är att målen integreras i den ordinarie styr- och ledningsprocessen i kommuner, landsting och regioner men också hos andra aktörer.

Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna

Arbetet med att ta fram strategin har varit omfattande. Över 1 000 förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, regioner och landsting har varit delaktiga sedan våren 2016 i styrgrupp, beredningar, projektgrupper, referensgrupper, nätverksträffar och workshoppar.

Sedan i mars har det genomförts länsvisa workshoppar över hela Sverige. Här har diskussioner förts om hur hälsan kan förbättras och kvaliteten i välfärdstjänsterna höjas, samt hur vi kan skapa värde och ett hållbart system med utgångspunkt i invånarnas behov.

Tre övergripande målområden för genomförandet

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera.

En god och jämlik hälsa

Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta.

God kvalitet

Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och målgrupp.

Hållbart och uthålligt

När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot