Publicerad: 15 februari 2018

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter - skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål.

SKL:s styrelse har beslutat att anta Strategi för hälsa och att stödja kommuner, landsting och regioner i arbetet för att nå de gemensamma målen i strategin.

Skrift om strategi för hälsa

Tre övergripande målområden för genomförandet

Det finns tre målområden för genomförandet av strategin. Genom att ha gemensamma mål och indikationer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård skapar vi samsyn kring hur vi ska prioritera.

En god och jämlik hälsa

Det övergripande nationella målet är en god och jämlik hälsa för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål värderas utifrån detta.

God kvalitet

Alla välfärdstjänster ska ha en god kvalitet. God kvalitet avgörs bland annat av elever, brukare och patienter men också av förmågan att förnya befintlig service utifrån sammanhang och målgrupp.

Hållbart och uthålligt

När vi arbetar rätt för att nå en god och jämlik hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet bli hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska.

Strategin har tagits fram tillsammans med medlemmarna

Med start våren 2017 genomfördes workshoppar över hela landet. Deltagare var drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, landsting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Workshoppar hölls även med elev- brukar- och patientorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter. Representanter för styrgruppen medverkade vid varje workshop. 

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot