Publicerad: 22 oktober 2018

Mål och indikatorer för Strategi för hälsa 2022

Här presenteras de gemensamma målen för Strategi för hälsa och förbättringen fram till 2022. Varje mål ska brytas ner och anpassas till respektive kommuns, landstings och regions förutsättningar.

Strategins indikatorer i Kolada

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samlas olika nyckeltal för kommuners och landstings alla verksamheter. I databasen finns en tabell med strategins indikatorer. Vissa indikatorer är specifika för kommuner och vissa är specifika för landsting/region. Välj din kommun/landsting/region i sökfältet och klicka på "Mer" i menyn för att komma till tabellen strategi för hälsa.

Till tabellen på Koladas webbplats

Mål: God och jämlik hälsa

Barn och unga

 • Färre små barn ska utsättas för tobaksrök i hemmet (minska med minst 2 procentenheter)
 • Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever i årskurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 procentenheter).

Leva livet – hela livet

 • Fler gymnasieelever ska ta examen (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler barn som varit placerade ska som 20-åringar ha avslutat treårigt gymnasium (öka med minst 4 procentenheter)
 • Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget (öka med minst 7 procentenheter)
 • Minska andelen unga som varken studerar eller arbetar (minska med 2 procentenheter)
 • Minska andelen som har en stillasittande fritid (minska med minst 5 procentenheter)
 • Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).

Mål: God kvalitet

Elevupplevelser åk 5 – en bättre skolmiljö

 • Fler elever ska känna sig trygga i skolan (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever ska känna att de får hjälp i skolan när de behöver det (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler elever ska känna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer (öka med minst 2 procentenheter).

Brukarupplevelser inom omsorgen ska bli mer positiv

 • Fler brukare i hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler brukare i individ- och familjeomsorgen ska uppleva en förbättrad situation efter kontakt med Socialtjänsten (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler brukare inom funktionshinderområdet ska uppleva att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet (öka med 2 procentenheter).

Patientupplevelser inom primärvård – ökad kvalitet

 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser kontinuitet och koordinering (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser respekt och bemötande (öka med minst 2 procentenheter)
 • Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser emotionellt stöd; att personalen/behandlaren var aktiv och lyhörd, tillgänglig och stödjande (öka med minst 2 procentenheter).

Mål: Hållbart och uthålligt

 • Medellivslängden ska öka över tid, skillnader mellan olika grupper ska minska
 • Färre barn och unga ska leva i ekonomiskt utsatta hushåll (minska med minst 2 procentenheter)
 • Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de upplever en god hälsa (öka med minst 3 procentenheter)
 • Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de litar på andra människor (öka med minst 2 procentenheter).

Motivbeskrivning av mål och mått

Målsättningarna i Strategi för hälsa är framtagna i samverkan med kommuner och landsting/regioner i workshoppar som genomfördes 2017. De har valts med utgångspunkt i hälsa, att välfärdstjänsterna kan bidra till skillnad och att samverkan inom och mellan kommuner, landsting/regioner behöver stärkas och utvecklas. De indikatorer och mått som tillhör målen är valda utifrån vad som redan är insamlat och jämförbart över hela landet. Indikatorerna är till för att göra jämförelser inom ett antal utvalda områden i strategin.

Även om målen bara innebär en höjning på några få procent (på nationell nivå) innebär de en kraftig förbättring på lokal och regional nivå. Varje mål behöver brytas ner och anpassas till kommunens, landstingets och regionens förutsättningar och nuvarande nivåer.

I dokumentet Motivbeskrivning Mål och mått finns information om nationella data i Kolada och hur de kan brytas ner på regional och lokal nivå. Därutöver finns ytterligare möjligheter till nyansering och uppdelning av resultat för olika grupper i befolkningen som kan finnas i regionala/lokala system eller rapporter.

Motivbeskrivning Mål och mått (PDF, nytt fönster)

Mål och motiv, kort sammanfatting (Word, nytt fönster)

Visualisering av Strategins mål (PPT, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot