Publicerad: 1 november 2018

Hitta förbättringsområde

Här presenteras resultat från olika mätningar som kan användas för att undersöka hur nuläget ser ut i en verksamhet inom hälso- och sjukvården. Här finns också verktyg som går att använda för att själv genomföra mätningar.

Mätningarna och stödet kan vara till nytta för personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och landsting, men också för personer som är intresserade av hur hälso- och sjukvård och social omsorg fungerar.

Tips på frågor att ställa sig

  • Vad gör vi riktigt bra i vår verksamhet?
  • Vad borde vi bli bättre på?
  • Hur har utvecklingen över tid sett ut i vår organisation respektive på nationell nivå? Granska gärna utvecklingen för olika grupper i befolkningen, exempelvis kvinnor och män med olika utbildning, sysselsättning och åldrar.
  • Vad kan vi lära av de bästa? Finns det goda exempel från andra kommuner eller landsting/regioner som kan inspirera det egna förbättringsarbetet?

Mätningar av invånare, patienter och brukares upplevelser av vård och omsorg

Hälso-och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern


Nationell Patientenkät

I Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten kan användas för att förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det kan också fungera som underlag för att jämföra vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Nationell Patientenkät


Brukarundersökningar

Brukarundersökning funktionshinder

Mätningar av vårdens kvalitet

Kolada, nyckeltal

I kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. I Jämföraren kan du få en överblick av verksamheten på din enhet, din kommun eller ditt landsting.

Kolada

Webbutbildning om hur du använder Kolada


Nationella kvalitetsregister

Innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister


PrimärvårdsKvalitet, uppföljning i primärvården

Nationellt system för kvalitetsdata i primärvården. Det ger stöd för vårdcentraler att följa upp och förbättra sitt arbete.

PrimärvårdsKvalitet


Vården i siffror, indikatorer och mått

Indikatorer och mått om hälso- och sjukvården, exempelvis om behandlingar, väntetider, hur nöjda patienterna är och vad vården kostar. I vården i siffror finns data som kan ge underlag till analys och uppföljning inom ett område i hälso- och sjukvården.

Vården i siffror

Om vården i siffror

Informationsvideo om Vården i siffror


Vårdrelaterade infektioner

Resultat från årliga mätningar av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården.

Mätning av vårdrelaterade infektioner


Väntetider i vården

Sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård.

Väntetider i vården

Verktyg att använda för att mäta och hitta förbättringsområden

Webbkollen

Uppföljningsverktyg som identifierar förbättringsområden i verksamheten.

Webbkollen


Utvärdera socialtjänstens digitalisering

Verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens verksamheters digitalisering.

LIKA för socialtjänsten


Rutinkollen

Rutinkollen är en grupp verktyg, som bygger på en gemensam princip, anpassade för olika situationer. Verksamheten bedömer själv sin följsamhet till bevisat effektiva rutiner och får därefter en bild över hur det ser ut, samt en indikation på lämpliga åtgärdsplaner.

Rutinkollen

Stöd i uppföljning och analys

Resultat från mätningar kan behöva analyseras innan man startar ett förbättringsarbete. Inom området folkhälsa finns en modell för analys och uppföljning som med fördel kan användas inom andra områden också.

Uppföljning och analys

Informationsansvarig

  • Marie Blom Niklasson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot