Publicerad: 19 februari 2019

Ansvarsfördelning nyanlända

Den som får uppehållstillstånd i Sverige omfattas som regel av samma regelverk som andra personer som är bosatta i landet. Det finns därutöver vissa regler som tar sikte på gruppen nyanlända.

Övergripande redovisning av ansvarsfördelningen mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter. De olika aktörernas generella uppgifter omfattar alla som är folkbokförda i Sverige.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Boende till de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket enligt bosättningslagen
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättning
 • Förskola och skola
 • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Vuxenutbildning
 • Samhällsorientering
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd och annat socialt bistånd efter ansökan
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd.

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd till personer med uppehållstillstånd

Landstingets ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning för nyanlända som inte tagit del av den under asyltiden
 • Intyg om prestationsförmåga på uppdrag av Arbetsförmedlingen

Bedömning av prestationsförmåga hos vissa nyanlända invandrare (PDF, nytt fönster)

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Anvisa kvotflyktingar och andra nyanlända som ska anvisas enligt bosättningslagen till kommuner
 • Besluta om och betala ut ersättningar till kommuner och landsting

Information för andra aktörer, Migrationsverket

Arbetsförmedlingens ansvar och uppgifter

 • Samordna ansvaret för etableringsinsatser till nyanlända
 • Upprätta en etableringsplan tillsammans med den nyanlände
 • Besluta om etableringsersättning

Etablering av vissa nyanlända, Arbetsförmedlingen

Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter

 • Besluta hur antalet nyanlända som ska anvisas för bosättning inom respektive län ska fördelas mellan kommunerna (kommuntal)
 • Verka för att det finns beredskap och mottagningskapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända
 • Stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet, såsom SFI och samhällsorientering
 • Främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra aktörer

Länsstyrelsernas gemensamma arbete med integrationsfrågor

Försäkringskassans ansvar och uppgifter

 • Besluta om etableringstillägg och bostadsersättning
 • Betala ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning

Förmåner till nyanlända i Sverige, Försäkringskassan

Skatteverkets ansvar

 • Besluta om folkbokföring och personnummer
 • Utfärda id-kort

Flytta till Sverige, Skatteverket

CSN:s ansvar

 • Besluta om studiestöd
 • Handlägga och pröva ärenden om hemutrustningslån samt betala ut sådant lån

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium, CSN

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot