Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Finns det några krav på att sköta sin utbildning?

Det finns krav i det nya regelverket på att den unge varje år ska redovisa för Migrationsverket att denne aktivt deltar i utbildningen.

Migrationsverket får återkalla ett uppehållstillstånd, bland annat om den unge inte längre studerar eller - trots påminnelse - inte uppfyller sin skyldighet att redovisa studieaktivitet eller inte aktivt deltar i utbildningen. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot