Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur kan den unge redovisa aktivt deltagande i utbildningen?

I förarbetena anges att den studerande kan redovisa aktivt deltagande genom att lämna in ett utdrag ur betygskatalogen, om eleven hunnit avsluta kurser. Ett annat sätt kan vara att lämna in dokumentation som visar att den studerande närvarat vid undervisningen eller underlag som visar att den unge följer sin individuella studieplan eller något annat liknande planeringsdokument.

Det kommer att meddelas föreskrifter på vad som avses med att aktivt delta i en utbildning. Regeringen påtalar dock i förarbetena att utgångspunkten bör vara att det är sådan dokumentation som redan finns tillgänglig hos respektive utbildningsanordnare som ska användas när en studerande redovisar sin studieaktivitet. Lärare förväntas alltså inte tillhandahålla mer dokumentation än vad de gör idag.

SKL har i remissvaret till regeringen påtalat vikten av att föreskrifterna tas fram i samråd med berörda aktörer, bland annat kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot