Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur ska de ungdomar som studerar på gymnasial nivå försörja sig?

CSN har i remissförfarandet påtalat att ungdomar som omfattas av de nya reglerna inte har rätt till studiestöd med nuvarande regelverk.

Regeringen har dock föreslagit vissa lagändringar som kommer att innebära att merparten av de som föreslås få uppehållstillstånd för studier får en lagreglerad rätt till studiestöd. Dessa bestämmelser har föreslagits träda i kraft den 1 augusti 2017, se vidare prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Ungdomar som studerar i gymnasieskolan eller vid motsvarande utbildning ska i första hand försörja sig genom studiestödssystemet, dvs. genom studiehjälp och studiemedel (lån och bidrag). Studerande kan dock i vissa fall ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

SKL har i remissvaret påtalat att förslaget kommer att medföra ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Regeringen bedömer dock att kostnadsökningen kommer att bli marginell.

Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium, CSN

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot