Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad får reglerna för konsekvenser för lärare, annan skolpersonal och skolans verksamhet i övrigt?

SKL och ett antal andra remissinstanser har uttryckt oro över att regelverket riskerar att försätta lärare och annan skolpersonal i etiskt svåra situationer, eftersom de i praktiken kan få ett ansvar för frågan om den unge får stanna i Sverige.

Regeringen skriver i förarbetena att lärare ska följa skolans styrdokument och att de nya reglerna inte bör påverka lärares och skolledares bedömningar. Lärare bör följa gängse rutiner för att följa upp och dokumentera närvaro och prestationer. Migrationsverket är den myndighet som prövar frågan om uppehållstillstånd.

SKL har också påtalat risken för ökade kostnader med anledning av ökad efterfrågan på utbildning på gymnasial nivå. De ungdomar som omfattas av förslaget kan också behöva stödåtgärder, pedagogiska insatser och individanpassade lösningar i större omfattning för att kunna fullfölja studierna inom den tid som uppehållstillståndet gäller, vilket i sig innebär högre krav på skolverksamhet och ökade kostnader.

Regeringen medger att förslaget kan bidra till att fler unga deltar i gymnasieutbildning eller motsvarande, vilket medför något ökade kostnader. Enligt regeringen är det dock inte fråga om betydande kostnader för elevernas gymnasieutbildning eller utbildningsväsendet i stort.

För mer information kring regeringens resonemang kring kostnader hänvisas till prop. 2016/17:133 s. 75 ff.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot