Publicerad: 18 augusti 2017

Etableringsinsatser och SFI

Etableringsinsatserna ska stödja nyanlända att så snabbt som möjligt komma in i arbets- och samhällslivet. Svenska för invandrare (sfi) är en obligatorisk del av etableringsplanen och en viktig insats för att ge grundläggande kunskaper i svenska.

Nya regler för etablering från 2018

Från den 1 januari 2018 gäller ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Reglerna för etableringen harmoniseras i större utsträckning med regelverket för övriga arbetssökande. I korthet innebär reglerna att

  • fler bestämmelser tas in i förordning i stället för i lag,
  • nyanlända kommer att anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt program (etableringsprogrammet),
  • etableringsplanen ersätts med en individuell handlingsplan,
  • ett proportionerligt åtgärdssystem införs, som inbegriper bl.a. varning och avstängning, samt
  • handläggningen av etableringsersättning flyttas till Försäkringskassan.

Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

SKL:s remissvar över DS 2016:35 (PDF, nytt fönster)

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Dua har fått i uppdrag av regeringen att främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckla nya former för samverkan. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationen består av representanter från myndigheter, civilsamhället, SKL samt näringslivet.

Dua ska bl.a. främja att lokala överenskommelser om samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen ingås och genomförs. Dua ska också fördela statsbidrag till kommuner kopplat till de lokala överenskommelserna.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2019.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot