Publicerad: 1 juli 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Akuta åtgärder för fler bostäder

Staten måste agera snabbt för att underlätta kommunernas arbete med att ordna bostäder till människor som flytt till Sverige från andra länder.

Nedan är några exempel på regelförändringar som SKL vill se. Listan uppdateras kontinuerligt.

  • Det måste bli möjligt att använda byggnader som bostäder även om detaljplanen anger ett annat ändamål.
  • Kommuner kan tillfälligt besluta att vissa byggnationer inom en detaljplan inte ska kräva bygglov. Men denna möjlighet används sällan eftersom det inte finns en vägledning. SKL vill att Boverket får i uppdrag att ta fram en sådan vägledning.
  • En förutsättning för att fler lokaler ska kunna användas som tillfälliga bostäder är att kommuner och andra aktörer tillåts ha flexibla lösningar för brandskyddet. SKL värnar nuvarande nivå på brandskyddet, men nuvarande krav och regelverk gör att många tillgängliga lokaler inte kan användas som tillfälliga boenden.
  • Boverket har föreslagit en ny skrivning i Plan- och bygglagen som ger regeringen möjlighet att vid extraordinära händelser, så som den nuvarande flyktingsituationen, bestämma om undantag från olika krav som ställs vid byggande av bostäder. Regeringen bör undersöka möjligheten att genomföra den föreslagna lagändringen skyndsamt.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot