Publicerad: 14 november 2018

Svenska för invandrare, sfi

Utbildning i svenska ger nyanlända personer bättre förutsättningar att snabbt etablera sig i Sverige. Det tjänar såväl individen som kommunen och hela samhället på.

Svenska för invandrare (sfi) bedrivs av kommunerna inom Komvux. Under 2017 läste cirka 160 000 personer sfi och antalet studerande har ökat kraftigt över tid.

Stort behov av sfi men brist på lärare

Antalet elever på sfi har ökat stort de senaste tio åren och svårigheten att rekrytera kvalificerade lärare har blivit allt större i kommunerna. Det ökade flyktingmottagandet innebär särskilt stora utmaningar för utbildningsområdet, där sfi utgör en central del av de insatser som nyanlända vuxna får.

Behov av samlad strategi

För att kunna hantera de framtida personalbehoven har SKL tagit fram ett åtgärdsförslag med sju konkreta punkter:

  1. Utveckla tjänster för e-lärande inom sfi och svenska som andraspråk för nyanlända
  2. Gör en tydlig inriktning i lärarutbildningen för sfi-lärare
  3. Gör delar av utbildningen för sfi-lärare arbetsplatsförlagd så att de studerande tidigt blir en resurs för sfi-verksamheten
  4. Dimensionera utbildningssystemet efter behoven, till exempel så att utbildningar lokaliseras där de behövs
  5. Utveckla möjligheter till vidareutbildning och ta till vara på befintlig kompetens
  6. Förläng arbetslivet så att äldre medarbetare ges möjligheter att jobba längre
  7. Organisera arbetet så att kompetenser och resurser används mer effektivt.

Åtgärderna kan delas in i vad som kan ge effekt på kort sikt och på längre sikt. Samtliga delar är dock tillsammans avgörande för stärka kompetensförsörjningen och behöver hanteras omgående

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Björn Andersson
    UtredareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot