Publicerad: 1 juli 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Akuta åtgärder för hälso- och sjukvården

Alla nyanlända ska få en hälsoundersökning, vilket i sig ställer stora krav på vården. Svårigheter att lokalisera nyanlända och krångliga rutiner för ersättning försvårar detta. Asylsökande patienter behöver även kunna få behandling av privattandläkare. Behovet av tolkar måste tillgodoses.

Exempel på regelförändringar som SKL vill se. Listan uppdateras kontinuerligt:

  • SKL vill ha ett finan­sieringssystem som innebär att landstingen löpande i varje enskilt fall fakturerar staten för sin kostnad för vård av asylsökande med utgångspunkt i gällande riksavtalet för utomlänsvård. Med detta förslag kommer landstingen att få täckning för sina kostnader för asylsjukvården, varken mer eller mindre.
  • Ett problem är glappet innan en person blir registrerad asylsökande. Riktlinjer behövs för ersättning för personer som ännu inte fått ”papper” och är inne i systemet.
  • För att öka antalet nyanlända som verkligen får en hälsoundersökning behöver landstingen smidiga rutiner för att bland annat kontakta nyanlända. Många har en mobiltelefon och om landstingen fick tillgång till telefonnumren skulle det ge möjligheter att öka tillgången till hälsoundersökningar. Ändra i förordningen som reglerar Migrationsverkets skyldighet att underrätta landstingen om nyanlända, så att Migrationsverket även kan lämna ut vilket land den asylsökande kommer från(för att kunna beställa tolk) samt deras mobiltelefonnummer.
  • Ändra i Migrationsverkets förordning så det blir möjligt att skicka uppgifter om vilka som blir folkbokförda inte bara till kommunerna utan även till landstingen. Det underlättar när landstingen kallar till hälsoundersökningar.
  • Många har idag lång resväg även till sjukvården. Dela ut busskort till asylsökande från Migrationsverket till alla asylsökande.
  • Nya befolkningsgrupper har andra tandhälsoproblem vilket leder till att tandhälsotillstånd som tidigare inte setts i Sverige nu dyker upp. Detta ställer i sig stora krav på tandläkarnas kompetensnivå och vidareutbildning vilket i sin tur påverkar arbetsbelastningen och kostnaderna. Den akuta tandvården går alltid före planerad tandvård och landstingen ser en risk för att det kan bli undanträngningseffekter. Schablonersättningen från staten för tandvård behöver höjas.
  • För att klara av antalet patienter och för att sprida arbetsbelastningen måste även privattandvården få behandla dessa patienter. Här behövs en förordningsändring då drygt hälften av tandvården i Sverige bedrivs i privat regi.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot