Publicerad: 16 november 2015

Insatser för bättre psykisk hälsa

Många av de asylsökande människor som kommer till Sverige har svåra upplevelser bakom sig. Trauma, tortyr och separation, osäkerhet och ovisshet samt förföljelse och diskriminering kan påverka hälsan negativt, liksom längden på asylprocessen. Ångest, oro, svårt att sova och posttraumatisk stress är mer vanligt än hos befolkningen i stort. Studier visar även att kvinnor är överrepresenterade bland dem som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) .

Genom pengar från Socialdepartementet kommer Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Landstinget i Värmland ta fram modeller för att förstärka generella och tidiga insatser för att spara specialistinsatserna till de allvarliga tillstånden. Det finns även behov av ökad multikulturell kompetens i specialistvården och tillgång till traumaverksamheter. Syftet är att identifiera utvecklingsarbetet och till andra landsting sprida verkningsfulla metoder och arbetssätt.

Viktigaste syftet med detta utvecklingsarbete är i första hand att minska människors lidande men det är också viktigt för att få våra välfärdsystem att fungera så bra som möjligt. Tidiga insatser inom hälso- och sjukvård behövs både för att avlasta specialistverksamheter och göra svenskundervisning och skola meningsfull. Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt integreras i samhället och det ger en bättre etablering. Tidiga insatser för psykisk hälsa är arbetsberedande och ger på sikt färre sjukskrivningar.

Arbetet har tre nivåer

  1. Hälsoundersökning med hälsosamtal och frågor om trauma
  2. Hälsoskola – både som gruppverksamhet och kompetens i primärvård
  3. Traumavård – multikulturell kompetens i specialistenheterna och utbyggd traumavård

Utvecklingsarbetet sker som en förstudie där vi utvecklar verktyg och metoder genom att pröva i praktiken. Ett landsting kommer vara med och pröva detta helhetsgrepp. Värmland valdes som pilotlandsting eftersom det är ett representativt län avseende storlek, befolkning, geografiska förutsättningar och ekonomisk situation.

Samtidigt som förstudien pågår kommer alla landsting och kommuner att involveras i arbetet med att hitta goda exempel som kan vidareutvecklas och spridas. Arbetet ska vara klart i mars 2016.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot