Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel på arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, integration

Insatser som ökar sysselsättning, främjar språkinlärning och som tar tillvara på kunskaper och kompetens är av stor betydelse för den enskilde. Det främjar även det lokala näringslivet, arbetsmarknaden och integrationen. Helt enkelt är de en samhällsinvestering för framtiden.

 • Värmlandsmodellen-Säffle samverkan i praktiken
  Kortare väg till arbetsmarknaden för utrikesfödda och långtidsarbetslösa.
 • After school club i Götene kommun, en populär mötesplats
  Sedan våren 2017 erbjuder After school club stöd i läxläsning och språkutveckling till dem som har behov av att utveckla det svenska språket. After school club samordnas av Götene kommun i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.
 • Kombinerad praktik och SFI för nyanlända lärare i Kristinehamn
  I Kristinehamn ger samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen nyanlända möjlighet till yrkesträning som lärare samtidigt som lärarbristen minskar och integrationen förbättras. Genom att kombinera SFI med praktik tillvaratas nyanländas kompetenser och utbildningen blir en inkörsport till arbetslivet.
 • Yrkes-SFI i Skåne
  I Skåne har ett flertal aktörer gått samman för att erbjuda nyanlända svenskundervisning med yrkesinriktning. Samarbetet Yrkes-SFI i Skåne har utvecklat utbildningar som erbjuder individanpassade vägar ut i arbetslivet.
 • Brandkåren får hjälp av ensamkommande unga i Askersund
  Det finns behov av att hitta fler brandmän till landets deltidsbrandkårer, särskilt personer med annan språkkompetens än svenska och engelska. Utöver arbetet med att åka på larm arbetar brandkåren med informationsinsatser om brand och säkerhet på till exempelvis anläggningsboenden, där olika språkkompetenser underlättar kommunikationen.
 • Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION
  SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”. Ett första försök görs nu med restaurangpersonal. Om det faller väl ut kan andra yrkesgrupper bli aktuella.
 • Leksand satsar på tidig etablering
  Kommunledningen i Leksand beslutade i september 2015 att satsa på tidig etablering genom att erbjuda insatser till asylsökande. Kommunen har under 2015/2016 haft två asylboenden och som mest har cirka 500 personer varit placerade där Målet med insatserna har varit att bidra till en meningsfull asyltid, förkorta tiden till etablering vid beslut om uppehållstillstånd och att öka inflyttningen till kommunen.
 • Praktikplatser ska få fler att stanna i Haparanda
  Haparanda stad har liksom många andra kommuner tagit emot ett stort antal asylsökande. En utmaning är att få personerna att stanna kvar i kommunen när de väl har fått uppehållstillstånd. En tidig kontakt med arbetsmarknaden är en del av lösningen.
 • Metodstöd: Samordnad handlingsplan för internationella kvinnor i Malmö
  Med inspiration av Malmökommissionens arbete och finansiering av samordningsförbundet Finsam i Malmö har ett metodstöd tagits fram. Det syftar till att utveckla och implementera en ny struktur för det myndighetsgemensamma arbetet med internationella kvinnor i Malmö. Metodstödet ska vägleda de lokala parterna i arbetet och förbättra målgruppens rätt till arbete, utbildning och samhällsdelaktighet.
 • Nyanlända får arbete i Askersunds kommun med hjälp av Jobb För Integration (JFI)
  Liksom andra kommuner har Askersund behov av att hitta arbetskraft till sina olika verksamheter. De har också fått ett tillskott av nya medborgare i form av nyanlända. Askersund har ca 11 000 invånare och under senare delen av 2015 var ungefär 8 procent nyanlända eller flyktingar.
 • Projekt DoubleCup - Näringsliv och nyanlända möts i Trollhättan
  Projektet Double Cup är skapat av Näringslivsrådet i Trollhättans Stad. Idén kommer från företag som uttryckt en vilja att engagera sig i arbetet med att inkludera nyanlända. I Näringslivsrådet sitter representanter från Trollhättans stad och offentliga verksamheter tillsammans med 11 företag lokaliserade i närområdet. Företagen har uttryckt behov av att engagemanget behöver bygga på enkelhet och smidighet.
 • Strängnäs tillvaratar nyanländ högutbildad arbetskraft
  Genom en samverkansmodell mellan Strängnäs näringslivskontor, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet matchas nyanlända akademiker mot kommunens företag. Utgångspunkten är de lokala företagens behov av rätt kompetens för att växa.
 • Asylkoordinator jobbar med skolstöd och praktikplatser
  När ett asylboende skulle öppna anställde Torsås kommun en asylkoordinator. Koordinatorn fungerar som en länk mellan asylsökande, näringsliv och lokalsamhälle.
 • Nytänkande samverkan mellan Posten och Örebro kommun
  Kan personer som inte uppfyller alla formella krav för ett jobb ändå vara väl lämpade för anställning? Det såg Örebro kommun, Posten och Arbetsförmedlingen till att undersöka när en postterminal med 200 nya arbetstillfällen öppnade i Hallsberg.
 • Framgångsrik länsgemensam yrkes-sfi i Gävleborg
  Med målet att korta vägen till arbete samverkar Arbetsförmedlingen och kommunerna i Gävleborg. Yrkesutbildningar med sfi har genom fokus på individanpassning och kontinuerlig uppföljning gett goda resultat.
 • Sfx – svenska för yrkesutbildade i Stockholms län
  Svenskundervisning med yrkesinriktning, sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län. Genom skräddarsydda program är syftet att ta tillvara nyanländas yrkeskompetens och att korta tiden till arbete eller förtagande.
 • Kommunövergripande Sfi-basutbildning för kortutbildade
  En utbildningsmodell som kombinerar sfi med undervisning i basämnen och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion - särskilt utformad för nyanlända med kort eller ingen tidigare utbildning. Det är den gemensamma vägen för ett antal kommuner i Stockholms län.
 • Samverkan inom samhällsorientering för nyanlända
  Många kommuner samverkar kring samhällsorientering för nyanlända. Här har vi samlat ett antal länkar till olika exempel på samverkan runtom landet att inspireras av.
 • Va Med! - metodmaterial för undervisning till nyanlända
  Genom text, bild och film främjas dialog kring vår gemensamma värdegrund och det svenska samhällets organisering. Det är utgångspunkten för Va Med!-projekten, vars metod och material utformats för sfi och samhällsorientering för nyanlända.
 • Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom upphandlingskrav
  I upphandlingen om att leda förnyelsen av området Vivalla i Örebro, lades ett skallkrav om sociala hänsyn till. Det utmynnade i ett praktikprogram som hittills har bidragit till att cirka 40 procent av deltagarna nu är i arbete.
 • Språkförstärkt vård- och omsorgsutbildning i Falköping
  Först ett noggrant urvalsarbete för att fånga upp motiverade invånare med svenska som andraspråk. Sedan stöd till eleverna utifrån behov. Det är Falköpings modell för att möta kommunens ökande behov av tvåspråkig personal inom vård och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot