Publicerad: 8 december 2017

Kombinerad praktik och SFI för nyanlända lärare i Kristinehamn

I Kristinehamn ger samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen nyanlända möjlighet till yrkesträning som lärare samtidigt som lärarbristen minskar och integrationen förbättras. Genom att kombinera SFI med praktik tillvaratas nyanländas kompetenser och utbildningen blir en inkörsport till arbetslivet.

Under 2015 framkom att en stor grupp nyanlända med lärar- och förskollärarkompetens vistades i Kristinehamn. Socialförvaltningen, skolförvaltningen och Arbetsförmedlingen utvecklade därför en utbildning som i dagsläget ett trettiotal personer tagit del av. I början identifierade Arbetsförmedlingen ifall en nyanländ hade rätt kompetens men idag är det många nyanlända som själva uppger att de önskar delta.

Inledningsvis görs en tre veckor lång yrkeskompetensbedömning hos Arbetsförmedlingen. Därefter påbörjas sex månader med handledarledd praktik. Tre dagar i veckan är ute i en skolverksamhet och två dagar på SFI. Parallellt träffar deltagaren den biträdande skolchefen vid ett flertal tillfällen och har en genomgång av bland annat läroplaner och värdegrundsplan.

Jobbcoach Maria-Therese Nordström arbetar på kommunen som koordinator i verksamheten och lyfter fram handledarna som en betydelsefull aspekt.

- Våra handledare har varit fantastiska! Jag träffar först rektorer eller förskolechefer som sedan gör en matchning av deltagaren med en lärarkollega. Ibland har det tagit tid men det har fungerat jättebra ute i verksamheten. Handledarna kan dela med sig av sin kunskap och deltagarna har också i efterhand lyft fram att de blivit väl omhändertagna.

Deltagarna har ofta en påbörjad eller genomförd förskolelärare/lärarutbildning i grunden men även de som önskar jobba med yrket i framtiden kan få delta. Många deltagare har gått vidare till snabbspåret för lärare, andra har fått anställning och några har påbörjat en tolkutbildning. Syftet är att tydliggöra vägen för vidareutbildning och i slutändan en möjlig lärarlegitimation.

Arbetssättet är inte begränsat till läraryrket utan kan anpassas utifrån andra yrkeskategorier. Det är beroende på vilken kompetens som för tillfället finns hos de nyanlända som vistas i kommunen. Enligt Maria-Therese Nordström är en förutsättning att jobba förvaltningsövergripande och det har utvecklats ett gott samarbete mellan förvaltningarna och den lokala Arbetsförmedlingen.

- I små kommuner är det viktigt att tillvarata de kompetenser som finns. För oss har det varit viktigt att behålla kompetens i kommunen. Skolan behöver också spegla samhället och dess mångfald, säger Maria-Therese Nordström om verksamhetens styrkor.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot