Publicerad: 7 januari 2016

Integrationsavdelningen i Lycksele kommun

Arbetsmarknadsenheten ansvarar sedan 2008 för flyktingmottagandet i Lycksele kommun (ej ensamkommande barn). I december 2007 tecknades ett avtal med Migrationsverket om mottagande av 40-50 nyanlända/år.

Alla flyktingar som tas emot inom ramen för avtalet har uppehållstillstånd i Sverige, d.v.s. asylprocessen är redan avslutad. Majoriteten av de nyanlända i Lycksele är s.k. kvotflyktingar följt av anhöriga till flyktingar och personer som tidigare sökt asyl i Sverige.

De nyanlända som kommit till Lycksele senaste åren kommer framförallt från Afrikas horn: Somalia, Eritrea och Etiopien, men det har även kommit nyanlända från bland annat Burundi, Uzbekistan, Nigeria, Irak och Afghanistan.

Vad menas med kvotflykting?

Sverige har, liksom ett flertal andra länder i Europa, avtalat med UNHCR (FN:s flyktingorgan) om mottagande av en särskild kvot flyktingar/år. För Sveriges del är flyktingkvoten 1 900 personer/år. UNHCR utser varje år särskilt prioriterade områden i världen där flyktingsituationen är särskilt akut och där många personer behöver vidarebosättas till ett annat land. Svenska Migrationsverket åker ut på plats till dessa områden och flyktingläger för att genomföra intervjuer med de flyktingar som är aktuella för vidarebosättning och tar på plats beslut om vilka flyktingar som uppfyller kriterierna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

När uppehållstillstånd har beviljats kontaktar Migrationsverket kommunerna i Sverige för hitta bosättning och mottagande för flyktingarna, därefter ordnas resan till Sverige. Under 2011 kommer Sverige genomföra uttagningsresor till läger i Sudan (eritreanska/etiopiska flyktingar), Kenya (somaliska flyktingar), Djibouti (somaliska flyktingar) och Iran (afghanska flyktingar). Dessutom finns 500 platser ur kvoten reserverade för akuta ärenden från andra länder.

Mottagningsstatistik Lycksele

 • 2008: 18 personer
 • 2009: 45 personer
 • 2010: 56 personer

Etableringsplan för alla nyanlända

Integrationsavdelningen tillsammans med SFI, socialtjänst och andra kommunala verksamheter samarbetar med Arbetsförmedlingen, Landstinget, arbetsgivare, studieförbund och andra organisationer för att kunna erbjuda alla nyanlända en bra start i Lycksele och en planering för framtiden där arbete och självförsörjning är målet.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att i samarbete med Flyktingmottagningen upprätta en s.k. etableringsplan för alla nyanlända. Etableringsplanen syftar till att planera aktiviteter som påskyndar och förkortar vägen till självförsörjning. Svenskstudier, praktik och samhällsinformation är obligatoriska delar i etableringsplanen. De nyanlända som har en etableringsplan och som följer denna har rätt till etableringsersättning från Arbetsförmedlingen. Ersättningen betalas ut under maximalt 24 månader och ska täcka utgifter för bland annat hyra, mat och kläder.

Kommunen

 • Praktisk hjälp vid bosättning
 • SFI
 • Samhällsinformation 60

Arbetsförmedlingen

 • Upprätta och följa upp etableringsplanen
 • Ta beslut om etableringsersättning
 • Erbjuda alla nyanlända en etableringslots

Kommun + AF

 • Praktik
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering

ISA-projektet - Integration, Samverkan, Arbete

ISA-projektet var ett treårigt arbetsmarknadsprojekt som riktade sig mot utrikes födda som står utanför arbetsmarknaden. Projektet pågick 2009-2011 och finansieras av Migrationsverket och samordningsförbundet LYSA. Projektägare var Arbetsmarknadsenheten, Integrationsavdelningen och projektparter var socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Syftet med ISA-projektet var att kunna erbjuda deltagarna praktik ute på olika arbetsplatser och/eller studier för att korta vägen till arbete.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot