Publicerad: 8 december 2017

Lokala exempel på barn, unga, familj och skola, integration

Här samlar vi exempel som sätter ljus på gruppen nyanlända barn och unga som antingen kommer ensamma eller tillsammans med en eller flera familjemedlemmar. Det är av stor vikt att ge nyanlända barn och unga en god start, så att de får rätt förutsättningar att skapa sig en framtid med samma möjligheter som alla andra.

 • Rapport om barns hälsa och utveckling i etableringen
  Kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands Bro och Norrtälje har genomfört en kartläggning av barns hälsa och utveckling i etableringen. Projektet finansierades av Länsstyrelsen enligt § 37-medel och utmynnade i en slutrapport.
 • Öppen förskola i Enskede-Årsta-Vantör, en arena för integrationsarbete
  I stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör i södra Stockholm finns flera öppna förskolor. En utvecklingskoordinator utvecklar verksamheten, bland annat med fokus på integration.
 • Stockholm stads enhet för ensamkommande ungdomar
  I Stockholm stad är det mesta av det sociala arbetet utlagt på någon av de 14 stadsdelsförvaltningarna. Enheten för ensamkommande ungdomar är däremot en del av socialförvaltningens stadsövergripande arbete. Enheten omfattar 17 asylboenden och 6 PUT-boende för unga som fått uppehållstillstånd. Tillsammans kan de ta emot ungefär 400 ungdomar.
 • Lovaktiviteter i Askersund med fokus på integration
  Med hjälp av medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor erbjuder Askersunds kommun ledarledda sommaraktiviteter för barn i 6-15 år på 11 orter runt om i kommunen.
 • Salutogent mottagande av ensamkommande i Hjo kommun
  Hjo kommun driver både HVB-hem och stödboenden för ensamkommande flyktingbarn och erbjuder ungdomar en trygg och
  hemlik boendemiljö.
 • Mötesplats Ljungdala – för möten mellan olika åldrar och kulturer
  Mötesplats Ljungdala ligger i Hässleholms kommun. Ett hus med bred verksamhet och stora möjligheter som lockar många olika människor. Utifrån invånarnas vilja och behov bedrivs verksamhet med vitt skilda slag. Caféet är husets hjärta och erbjuder ett fint utbud av lätt lunch och hembakade kakor.
 • Unga möter unga i Svedala
  I Svedala kommun finns Ungas fritid, en ungdomsverksamhet som aktivt arbetar för integration och ökad delaktighet bland ungdomar. Ungas fritid har verksamhet varje dag med fokus på informellt och icke-formellt lärande, där unga mellan 13-18 år ges stöd till att förverkliga sina idéer.
 • Eksjö stadsbibliotek – ett av många bibliotek som arbetar med integration
  En obligatorisk verksamhet i kommuner är tillgång till bibliotek. Dessa erbjuder en öppen och tillåtande plats för alla att vistas på. Biblioteken har flera uppgifter och ska särskilt ägna uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språk­utveckling och stimulera till läsning Biblioteken ger även alla en möjlighet att ta del av och utbyta kunskap.
 • Sundbybergs modell för praktiserande ensamkommande unga
  Sundbybergs stad har tagit fram en modell för arbetsplatspraktik för ensamkommande ungdomar. Nu utvecklas modellen med ett helhetsperspektiv på ungdomarnas introduktion till det svenska samhället.
 • Gratis material för bättre mottagande av barn och unga
  Strömsunds kommun har tagit fram en stor mängd metoder och material för gratis nedladdning. Målet är en gemensam grundsyn för ett ännu bättre mottagande av nyanlända barn och unga.
 • Barnkonsekvensanalys för nyanlända barns bästa i Simrishamn
  Vad är barnets bästa i frågan om integration? Det tog Simrishamns kommun reda på. En utredning av kommunens skyldigheter och möjligheter där barnen själva har fått tycka till mynnade ut i en barnkonsekvensanalys. Den har nu följts upp av en handlingsplan.
 • Utökad familjecentral med helhetsperspektiv i Borlänge
  Gemensamma krafter i Borlänge bedriver förebyggande socialt arbete i bostadsområdet Jakobsgårdarna. Genom ett brett nätverk med olika professioner och verksamhet för föräldrar, barn och andra vuxna, skapas möten och ett sammanhang för individen.
 • Boende och studier för ensamkommande unga på folkhögskolor
  Sedan 2012 samverkar ett antal aktörer i södra Sverige i syfte att möjliggöra för folkhögskolor att ta emot ensamkommande ungdomar för boende och studier. Målet är att ungdomarnas väg mot arbete eller vidare utbildning kortas.
 • Start Ronneby förbereder nyanlända elever och föräldrar
  En gemensam ingång för nyanlända elever där också föräldrarna involveras. Det är modellen för Start Ronneby. I anslutning finns andra verksamheter för nyanlända samlat. Resultatet är trygghet och sammanhang för elev, förälder och mottagande skola.
 • Inspelade tolkar informerar ensamkommande barn i Kristianstad
  När tolkarna fick fullt upp började Kristianstads kommun ta fram information på olika språk, i skrift och genom korta filmklipp. Materialet används när ensamkommande barn ska hämtas och tolkar inte finns tillgängliga.
 • Hitta rätt – ett material för dig som arbetar med ensamkommande ungdomar
  Genom ett nationellt projekt arbetar Göteborgsregionens kommunalförbund med att sprida materialet Hitta rätt över hela Sverige. Hitta rätt är kostnadsfritt att använda och vänder sig till socialsekreterare och boendepersonal som arbetar med ensamkommande ungdomar.
 • Kulturskolan en väg in i samhället för nyanlända i Sala
  Kulturskapande i olika former kan förmedla såväl glädje som trygghet och gemenskap. Detta är utgångspunkter för Sala kommun som erbjuder olika kulturverksamheter för nyanlända elever.
 • Enkelt material synliggör processen för ensamkommande barn
  Malmö stad har tagit fram ett material på olika språk att använda i mötet med ensamkommande barn deras första tid i Sverige. Det fungerar som ett samtalsunderlag för att möta behovet av information, tydliggöra processen och minska oro.

FamiljehemSverige – en tjänst som ska underlätta arbetet med att hitta familjehem
År 2015 kom cirka 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Behovet av att rekrytera familjehem är stort. För att stödja kommunernas arbete med att hitta familjehem har tjänsten FamiljehemSverige börjat att användas under år 2016. Det är en e-tjänst som ska underlätta och säkerställa kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem. Tjänsten utvecklas av SKL genom Uppdrag psykisk hälsa, en överenskommelse mellan SKL och regeringen.

Goda exempel nyanlända elever
SKL och Skolverket har gjort en gemensam satsning där erfarna kommuner ska bidra med sina kunskaper och erfarenheter samt stötta andra kommuner i att utveckla mottagande och skolgång för nyanlända elever.

Flera lokala exempel på barn, unga och familj, integration

Lokala exempel på arbete med asyl- och flyktingmottagande och integration

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot