Publicerad: 12 mars 2018

Stockholm stads enhet för ensamkommande ungdomar

I Stockholm stad är det mesta av det sociala arbetet utlagt på någon av de 14 stadsdelsförvaltningarna. Enheten för ensamkommande ungdomar är däremot en del av socialförvaltningens stadsövergripande arbete. Enheten omfattar 17 asylboenden och 6 PUT-boende för unga som fått uppehållstillstånd. Tillsammans kan de ta emot ungefär 400 ungdomar.

Verksamheten är tydligt kopplad till Stockholms stads vision 2040. Ett Stockholm som håller samman, är ekonomiskt hållbart och klimatsmart samt demokratiskt. Den första punkten i visionen, ett Stockholm som håller samman, har konkretiserats i mål på olika nivåer. Målen på enhetsnivå mäts med hjälp av indikatorer som exempelvis andel ensamkommande pojkar och flickor med hälsan under kontroll, som har en strukturerad vardag, som fått eget boende efter utflytt.

Verksamheterna har olika metoder och program som förbereder ensamkommande ungdomar så att de får ingångar till arbetslivet och eget boende. Metoderna är delvis lika mellan asylverksamheter och boenden för unga som fått uppehållstillstånd. Men det finns också skillnader. Det finns olika program, exempelvis för de som unga som fått uppehållstillstånd. De omfattar stöd i att hitta arbete, bostad, skaffa körkort, språkverkstad med mera. Men även stöd och information i frågor som rör exempelvis samlevnad. Den huvudsakliga sysselsättningen är studier.

Enheten har tagit fram en bok Min samhällsguide, som ungdomarna får när de flyttar in i verksamheten. Boken är skriven direkt till ungdomen med du-tilltal, är personlig och finns översatt till de vanligaste språken bland ungdomarna. Boken bygger delvis på BBICs livsområden och de första delarna tar upp vad det innebär att bo i ett hem för vård och boende (HVB), genomförandeplanen (som alla ungdomar får) men berör också frågor om identitet, självkänsla, nätverk och sociala relationer. Resten av boken är uppbyggd kring olika teman som ungdomen och en utnämnd kontaktperson kan arbeta med i valfri ordning.

Avsnittet om arbete handlar till exempel om jobbansökan, praktik, arbetsförmedlingen, A-kassan och fackföreningar medan delen om bostad tar upp olika boendeformer, vad det innebär att bo i en hyresrätt, bostadskön, adressändring. Det finns även avsnitt om miljöansvar, vardagsekonomi och studier. Bokens mest omfattande del beskriver det svenska samhället ur ett historiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv med fokus på välfärd, trygghetssystem, demokrati, myndighetsinformation, föreningsliv.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot