Publicerad: 8 december 2017

Aktiv dialog med privata hyresvärdar i Värnamo kommun

Lägenheter från det privata hyresrättsbeståndet är den främsta boendelösningen för nyanlända i Värnamo.

Värnamo kommun
Folkmängd: 33 906
Kommuntal 2016: 101 nyanlända
Kommuntal 2017: 120 nyanlända

Medel från länsstyrelsen grundlägger nytt arbetssätt för Integrationsenheten

Bosättningsuppdraget hanteras i projektform av Integrationsenheten. Utvecklingsmedel från länsstyrelsen möjliggör ett § 37-projekt under 15 månader, som bland annat syftar till att skapa samverkan med privata hyresvärdar.

Ann- Marie Axelsson har anställts som bostadskoordinator och arbetar uppsökande mot de privata hyresvärdarna. I en långsiktig dialog med hyresvärdarna utreds vad kommunen måste trygga för ett samarbete. Flertalet hyresvärdar har lyft behov av att enkelt komma i kontakt med kommunen. Ann-Marie Axelsson fungerar idag som kontaktperson för hyresvärdarna, och menar att den personliga kontakten är avgörande för samarbetet. Hyresvärdarna har fått ett ansikte och ett namn på en samarbetspartner.

Dialog har förts med 74 hyresvärdar och 16 av mötena har varit personliga. Under en timme har det diskuterats kring deras inställning till att hyra ut lägenheter till nyanlända som saknar referenser. Värnamo är en liten stad och mycket av uthyrningen sker genom kontakter och rekommendationer. Men genom att peka på ett ömsesidigt utbyte har privata hyresvärdar valt att bistå kommunen i bosättningsarbetet.

– En viktig utgångspunkt i samtal med hyresvärdarna är kommunens tillväxt. Vi tillhör Gnosjöregionen och här finns det arbeten. Invandring är en förutsättning för att trygga tillväxten och uppfattningen delas av hyresvärdarna. Genom att föra samtal på denna nivå handlar det direkt om hela kommunen och vår gemensamma utveckling, säger Ann- Marie Axelsson.

Det är få hyresvärdar som har några lediga lägenheter att hyra ut just ny och det uppsökande arbetet är därför långsiktigt. De hyresvärdar som inte direkt kan ingå ett samarbete tar bostadskoordinatorn kontakt med efter några månader igen.

Bostadskoordinator med tidigare erfarenhet av säljarbete

Medborgarförvaltningen valde att söka en bostadskoordinator till uppdraget med en annan bakgrund än socialsekreterare för att komplettera gruppen. Det slutgiltiga valet föll på Ann- Marie Axelsson, som tidigare har arbetat med försäljning.

– Jag ser hyresvärdarna som leverantörer och hyresgästerna som kunder, och mitt uppdrag går ut på att skapa ett fungerande samspel, genom att verka likt en mäklare, menar Ann- Marie Axelsson.

Uppdraget syftar till att finna lägenheter i det äldre bostadsbeståndet med mål om förstahandskontrakt, som signalerar att de nyanlända är fullvärdiga kommunmedborgare. I de fall hyresvärdar uttrycker oro över att hyra ut lägenheter till nyanlända står kommunen inledningsvis på kontraktet, för att efter en kortare tid överföra det på hyresgästen.

Planer på bostadskarriär

Vid projektets start fanns planer på omflyttning av nyanlända, från lägenheter i tätorten till större lägenheter och villor i kransorterna. De som hade kommit igång med sin etableringsplan ansågs vara lämpliga kandidater, men en bristande kollektivtrafik har visat sig bli ett avgörande hinder. Många av bostäderna förutsätter körkort och egen bil, än så länge har ingen kunnat matchas med bostäder i kransorterna.

Vad händer efter projekttiden?

Det uppges finnas en önskan om att Integrationsenheten ska hantera bostadsfrågan på samma omfattande sätt som idag, men kommande budget lämnar inget utrymme för uppdraget.

– Fastighetsägarna har lyft att det förekommer att flertalet tjänstemän söker deras bostäder parallellt. En del av projektet syftar därför till att arbeta fram en samverkansform inom organisationen, där det avsätts tid i en tjänst för att arbeta långsiktigt med boendefrågan, säger Ann-Marie Axelsson.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot