Publicerad: 8 december 2017

Arbete för ökad samverkan med privata fastighetsägare i Hudiksvalls kommun

Hudiksvall har anställt en boendesamordnare, som ska arbeta för att underlätta relationen mellan nyanlända och hyresvärdar, samt få fler privata fastighetsägare att hyra ut lägenheter till kommunen.

Hudiksvalls kommun
Folkmängd: 37 299
Kommuntal 2016: 55 nyanlända
Kommuntal 2017: 70 nyanlända

Kommunen blockförhyr lägenheter

För att klara bosättningsuppdraget har kommunen varit tvungen att blockförhyra lägenheter. Verksamhetschefen och enhetschefen för Integrationsenheten har själva arbetat aktivt mot privata fastighetsägare och har skrivit flertalet hyresavtal i olika bostadsområden. Det har ofta rört sig om upp till tio lägenheter per fastighet, som hyrs under två års tid.

– Detta är en kostsam lösning, men vi har samtidigt lyckats undvika att behöva placera nyanlända på hotell. I somliga fall betalar vi 10 800 kronor för en trea, men standarden på lägenheterna lever sällan upp till hyresnivån. En större arbetsbörda än väntat har därför blivit att hävda de nyanländas intressen mot fastighetsägarnas, säger enhetschefen för Integrationsenheten Michaela Wahl.

Kommunen arbetar för att skapa tydliga ramar för samverkan med de privata fastighetsägarna. Det handlar både om att utveckla vad kommunen kan erbjuda fastighetsägarna och vilka krav som kan ställas vid förhyrning av bostäder.

Utvecklingsmedel från länsstyrelsen möjliggör en boendesamordnare

Den nyanställda boendesamordnaren har nu kommit att axla ansvaret för samverkan med de privata fastighetsägarna. Inom kort kommer även en av arbetsuppgifterna vara att verka för att få privatpersoner villiga att hyra ut hela eller delar av sina bostäder. 

Boendesamordnarens arbete handlar främst om att kartlägga alla lägenheter som ingen är folkbokförd på inom det privata fastighetsbeståndet. Vid upptäckt av vakanta bostäder arbetar boendesamordnaren uppsökande och utreder möjligheterna för kommunen att få förhyra bostäderna. Det uppsökande arbetet handlar mycket om att ”sälja in" kommunen och få fastighetsägarna att inse vad de tjänar på samverkan.

– Det handlar om att utreda vad fastighetsägarna upplever som hinder vid samverkan med oss. Hittills har fastighetsägarna lyft farhågor om störningar och skadegörelse, samt att uthyrningsprocessen inte alltid fungerar smidigt. Utifrån den information vi får in kommer vi att utveckla arbetet, och undersöka vad vi som kommun kan erbjuda fastighetsägare för att öka intresset för uthyrning till oss, säger Michaela Wahl.

En viktig uppgift för boendesamordnaren är att fungera som länken mellan fastighetsägare och de nyanlända. Boendesamordnaren ansvarar för att förmedla information mellan de båda parterna och arbetar likt en ”servicevärd” vid problem i lägenheterna. Fastighetsägarna får genom den nya tjänsten ”en väg in” i verksamheten vid frågor och problem.

Vid inflyttningar är boendesamordnaren närvarande och går igenom hur allt i lägenheten och fastigheten fungerar. Kommunen har gjort en upphandling av ett bolag, som möblerar lägenheter med begagnade möbler. Integrationsenheten har även valt att lämna några första måltider hos de nyanlända för att skapa en positiv start i kommunen.

Boendesamordnaren finansernas under ett års tid med utvecklingsmedel från länsstyrelsen. Arbetet bedrivs i projektform, men kan komma att implementeras i den ordinarie verksamheten om metoden visar sig effektiv.

Mottagande utan det allmännyttiga bostadsbolaget

– I Hudiksvall sker bosättningsuppdraget utan ett formaliserat samarbete med allmännyttan. Vi på integrationsenheten har registrerat ett konto i bostadskön för verksamhetens ändamål, men då söker vi bostäder på samma premisser som alla andra. Det rör sig om ett mycket begränsat antal lägenheter som vi får genom kön, som vi hyr ut i andra hand, men vid omflyttning förlorar vi bostäderna.

– Vid enstaka tillfällen har vi fått blockförhyra ett tiotal lägenheter av allmännyttan, det sker bland annat med nyproducerade lägenheter med start nu i juni, säger Michaela Wahl.

Det har förts en diskussion i kommunen om att integrationsenheten ska få ett bestämt antal lägenheter för bosättningsuppdraget. Den föreslagna siffran rör omkring 30 lägenheter. Men integrationsenheten är kritisk till förslaget, då ett begränsat antal lägenheter förutsätter omflyttning efter en kortare tid.

Det kommer inte att vara möjligt för de nyanlända att överta kontrakten efter etableringens två år, då lägenheterna måste användas i mottagandet av nästkommande nyanlända. Integrationsenheten ser tidsbegränsade kontrakt som en riskfaktor för hemlöshet och är därför tveksamma till lösningen.

Självbosatta riskerar hemlöshet

Integrationsenheten uppger att de under 2016 arbetade med 180 ärenden. Ärendena rörde både självbosatta och nyanlända mottagna enligt bosättningslagen. Drygt två tredjedelar av de 180 ärendena gällde målgruppen självbosatta. De självbosatta erbjuds samma integrationsinsatser som de anvisade, men kommunen har ingen skyldighet att bistå målgruppen med bostad.

– Ett ökande problem är de självbosatta, som har valt att inte vänta in en kommunanvisning utan bosatt sig på egen hand. Många ärenden gäller nyanlända som har bott på kompisens soffa, men plötsligt fungerar inte den lösningen och då kommer de till oss. Vi har ingen möjlighet att ordna bostäder till denna målgrupp.

– Ensamhushåll kan vi bara hänvisa till natthärbärgen. Barnfamiljer som blir hemlösa erbjuder vi andra lösningar, men detta är egentligen inte vår uppgift, men barnets bästa går alltid först, poängterar Michaela Wahl.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot