Publicerad: 8 december 2017

"Jag vill dela"-kampanjen, köp av bostadsrätter och nybyggnation i Nacka kommun

Privatpersoners bostäder och köp av bostadsrätter är viktiga verktyg när Nacka kommun tar emot nyanlända för bosättning.

1996 valde Nacka kommun att sälja ut sitt allmännyttiga bostadsbolag. Bostadsbeståndet utgörs i dag av framför allt äganderätter och bostadsrätter, privata hyresrätter utgör en mindre andel. För att klara bosättningsuppdraget har kommunen därför beslutat om att förhyra privatpersoners bostäder, köpa in bostadsrätter, blockförhyra bostäder och skapa förutsättningar för nyproduktion på kommunal mark.

Nacka kommun
Folkmängd: 99 359
Kommuntal 2016: 366 nyanlända
Kommuntal 2017: 370 nyanlända

Kampanjen ”Jag vill dela” får privatpersoner att hyra ut sina bostäder

Den uppmärksammade kampanjen ”Jag vill dela” använder sig av storytelling och goda exempel för att få kommunens invånare att hyra ut sina bostäder. Sedan kampanjens start i maj 2016 har 60 nyanlända erbjudits boende via privatpersoner och ytterligare 90 nyanlända förväntas få sitt boende via privatpersoner under 2017.

Kommunen hyr hela villor, del av villor, sommarstugor, lägenheter och del av lägenheter, som sedan hyrs ut till nyanlända i andra hand.

Privatpersoner måste erbjuda ett boende under minst ett år för att kommunen ska vara intresserad. Hittills har kommunen framförallt hyrt hela villor och separata uthyrningsdelar i villor, men ett mindre antal inneboendekontrakt har även tecknats. Kommunen ser behov av att utveckla matchningsprocessen, så att inneboendelösningarna blir så bra som möjligt.

Flera kanaler vid marknadsföring 

Kommunen har satsat på att nå ut till alla villaägare genom ett postalt utskick av vykort, totalt 12 000 stycken. Vykorten förklarar kommunens behov av bostäder utifrån bosättningslagen och ber privatpersoner bidra i mottagandet. På vykortets baksida får villaägarna möta hyresvärden Kåre, som hyr ut en del av sin villa till ett nyanlänt par från Syrien.

Kommunens kommunikatör har tillsammans med en integrationsutvecklare och en fotograf besökt tre privatpersoner som hyr ut sina bostäder. Besöken resulterade i en film och flera artiklar, som personifierar målgruppen nyanlända.

– Filmen är direkt och upplevs som äkta. Vi intervjuade de nyanlända och hyresvärden och en relation med positiva utbyten förmedlas. Hyresvärden beskriver relationen som berikande och som en chans som fler borde ta. Det nyanlända paret berättar om allt ”svenskt” de får ta del av och att det är först nu som de upplever att de bor i Sverige, säger kommunikatören Maria Trange. 

Filmen har publicerats på kommunens Facebook sida och hade under det första dygnet 12 000 visningar. Idag har filmen 98 000 visningar. Facebook beskrivs som en bra kanal för kampanjen i jämförelse med den egna hemsidan, då det är möjligt att nå människor som inte aktivt söker efter information.

Traditionell media har även varit viktig för arbetet. Kommunen inledde marknadsföringen genom en helsidesannons i veckotidningen Nacka-Värmdö Posten.  Därefter har kommunen arbetat med aktiv presshantering och tagit kontakt med både SVT och Dagens Nyheter, som har gjort reportage om ”Jag vill dela” kampanjen.

Förberedelser bakom kulisserna

Vid kampanjens start 2016, valde kommunen att inte gå ut med några ramar kring hyresnivå eller vilken typ av bostäder som söktes för att hålla alla dörrar öppna. Det resulterade i ett stort antal unika frågor, som kommunens tjänstemän hade svårt att hantera.

Nacka planerar nu för en förnyad kampanj och kommer denna gång vara tydliga kring behov och villkor. Kommunens hemsida har förberetts med ”frågor och svar”, och intresseanmälningar kan lämnas via hemsidan. Organisationen kommer också vara bättre förberedd, så att alla intresseanmälningar kan hanteras skyndsamt.

Köp av bostadsrätter är halva lösningen och ekonomiskt försvarbart

Köpen av bostadsrätter beskrivs som en ekonomiskt bra lösning för kommunen. Kostnaden för inköpen av bostadsrätter är i jämförelse med modulbyggnationer och ombyggnation av lokaler rimlig, då investerade medel inte innebär avskrivning utan kan återfås vid senare försäljning.

Den mäklare som genomför inköpen har en budget med riktlinjer om accepterat kvadratmeterpris, och köpen görs i princip bara i områden med en lägre prisnivå. Kommunen tar hänsyn till risken för marknadspåverkan och genomför ett begränsat antal köp av bostäder i samma bostadsrättsförening.

Kommunen har hittills mest köpt större lägenheter som delas av tre till fem ensamhushåll. De nyanlända erbjuds enskilda sovrum och delar på badrum, kök och vardagsrum. Hyresnivån för del i bostadsrätt blir förhållandevis låg. I de fall hyresnivån blir högre än vad etableringsersättningen ger utrymme för betalas kompletterande försörjningsstöd ut. 

Under 2017 planeras 235 nyanlända att anvisas till bostadsrätter. Det innebär att inköpen av bostadsrätter ökar jämfört med 2016, då 40 köp genomfördes. I genomsnitt kommer fyra nyanlända dela på en bostadsrätt och kommunen räknar med att runt 60 lägenheter kommer att köpas under 2017.

Kommunen erbjuder boende upp till två år

Till följd av rådande bostadsbrist erbjuds tidsbegränsade kontrakt under två år för alla boendelösningar och kompletterande försörjningsstöd är aktuellt i de fall hyresnivån överstiger den nyanländas betalningsförmåga.

Hyreslagen reglerar uppsägningstiden till tre månader för hyreskontrakt som är tre månader eller längre, och kommunen har därför valt att erbjuda kontrakt för en månad med automatisk förlängning. Kommunen vill ha möjlighet att vid behov flytta om hyresgäster med kort varsel. Det har kommit in synpunkter från de nyanlända om att situationen upplevs som otrygg.

– Det kan vara ett pedagogiskt bekymmer att förklara för de nyanlända hur systemet fungerar, men alla kan känna sig trygga i sitt boende. Nyanlända sägs endast upp vid misskötsel. Förhoppningsvis kommer de nyanlända som bott längre i kommunen berätta att det inte är några problem att bo kvar i lägenheten under två år om allt fungerar bra, säger kommunikatören Maria Malm.  

Kommunens etableringsstödjare, som ansvarar för det praktiska integrationsarbetet har fått i uppdrag att vara tydlig i kommunikationen gällande kontraktens tidsfrist.

– Precis som för alla andra nackabor finns det inga garantier för att bo kvar inom kommunen bara för att man önskar det. Var och en måste själva hitta en lösning, men kommunen erbjuder stöd och bistår de nyanlända i sökandet efter en egen bostad. Vi hjälper de nyanlända att anmäla sig till olika bostadsköer och informerar om hur bostäder kan sökas, säger Maria Malm. 

Bosättningslagen infördes 1 mars 2016 och kommunen har i praktiken ingen erfarenhet av hur väl nyanlända klarar av att hitta egna boenden. Kommunen räknar med att de flesta kommer att lösa sin boendesituation inom två år, men enstaka personer - som i så fall ska ha särskilda skäl - kan bli aktuella för sociala kontrakt. Sociala kontrakt erbjuds personer som uppfyller följande fem kriterier (kriterier är vägledande och gäller aldrig utan undantag):

  • Den enskilde har uttömt alla andra vägar till att själv ordna en egen bostad
  • Vid ansökningstillfället har den enskilde varit folkbokförd i Nacka kommun i minst 18 månader
  • Den enskilde saknar ekonomiska medel som kan användas för att köpa ett eget boende
  • Den enskilde bedöms utifrån socialtjänstens utredning, ha omfattande och allvarliga sociala problem, som utgör hinder för att bli godkänd hyresgäst på den ordinarie marknaden
  • Den enskilde är motiverad att ta emot relevant stöd för att i förlängningen kunna bli godkänd som hyresgäst inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Permanent och tillfällig nybyggnation

Det planeras både för nybyggnation av tillfälliga och permanenta bostäder på kommunal mark. En privat byggherre har fått möjlighet att arrendera mark av kommunen och kommer att bygga och förvalta 30 permanenta hyresrätter.

Kommunen och byggherren har kommit överens om att lägenheterna ska hyras ut till nyanlända och andra prioriterade målgrupper från socialtjänsten under de första sex åren. Hyresrätterna kommer att byggas i utkanten av ett villaområde i Älta.

Kommunen planerar att bygga modulbostäder och de mest konkreta planerna gäller för stadshustomten (Sicklaön), Kocktorpsvägen (Björknäs), Svärdsö (Saltsjöbaden) och Utskogsvägen (Sicklaön). Husen kommer att byggas på tomter med tidsbegränsat bygglov och det är en utmaning att hitta tomter där projekten inte överklagas.

Vid nyproduktion av flerbostadshus avtalas alltid om att privata byggherrar ska erbjuda kommunen en viss procent av bostäderna.

Kunskapsunderlag om privat uthyrning till nyanlända (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot