Publicerad: 8 december 2017

Modulbostäder och ”KompisBo” i Botkyrka kommun

Kommunstyrelsen i Botkyrka har beslutat om att tillfälliga bostäder ska lösa det akuta behovet, samtidigt som det kommunala bostadsbolaget successivt ska öka sin nyproduktionstakt.

Botkyrka kommun
Folkmängd: 90 675
Kommuntal 2016: 158 nyanlända
Kommuntal 2017: 201 nyanlända

– Direktiven från kommundirektören och politiker har varit tydliga. De har pekat med hela handen om att Botkyrka kommun ska klara bosättningsuppdraget och att vi ska göra det bra. Det är en inställning som har gett mig goda förutsättningar att kunna genomföra mitt arbete, säger Susanne Hedlund som är kommunens flyktingsamordnare.

Arbetsgruppen för mottagandet av nyanlända

En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att skapa förutsättningar för ett mottagande av nyanlända under åren 2017-2020, med hänsyn tagen till de anvisade hushållens sammansättning. Arbetsgruppen utgörs av tjänstemän från socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget (Botkyrkabyggen) och kommunledningsförvaltningen.

De första prognoserna från Migrationsverket visade på en jämn fördelning mellan ensamhushåll och barnfamiljer, vilket kom att spegla kommunens planering. Men omkring 80 procent av de anvisade nyanlända var under 2016 ensamhushåll. Arbetsgruppen har trots det beslutat om en jämnvikt i planeringen mellan bostäder för ensamhushåll respektive familjer, då uppgifter finnas om att många ensamhushåll egentligen är splittrade familjer, som är utspridda på olika platser i Sverige och andra EU-länder. Kommunen räknar med att många familjer kommer att återförenas inom kort.

Arbetsgruppen har beslutat om att barnperspektivet ska styra arbetet så långt det är möjligt. Barnfamiljer, och personer som väntar anknytning där barn ingår, erbjuds lägenheter i Botkyrkabyggens bestånd med sociala kontrakt, under sex månader. De sociala kontrakten konverteras därefter till förstahandskontrakt om allt fungerar som det ska.

Uppförande av modulbostäder

Ensamhushåll anvisas till små lägenheter i modulbostäder, som har en boyta om cirka 9 kvm. De första bostäderna har byggts i Tullinge och blev klara för inflyttning i slutet av 2016. Totalt rör det sig om 44 lägenheter, som kommunen hyr under tre år med möjlighet till förlängning.

Det treåriga kontraktet ger en kort avskrivningstid och lägenheternas hyresnivå behöver närma sig 9 500 kronor för att ge full kostnadstäckning. Under det fjärde året beräknas investeringarna vara avskrivna och hyresnivån kan då sänkas till omkring 5 500 kronor. Kommunen påpekar att kostnadsberäkningen i dagsläget inte är exakt.

Hyresnivån har reglerats efter nyanländas betalningsförmåga, till 5 700 kronor. Hyran är exklusive el för att skapa incitament hos den enskilda att inte slösa med elen. Det diskuteras inom kommunen om den statliga byggbonusen ska kunna användas för att finansiera underskottet hyresnivån ger upphov till.

Andra etappen byggs i Tumba

Den andra etappen bostäder är planerade att byggas i Tumba. Det tidsbegränsade bygglovet överklagades, men efter att länsstyrelsen har avslagit överklagan kan kommunen nu börja bygga bostäderna. De kommer tidigast att vara klara för inflyttning under hösten 2017. Bostäderna kommer att uppföras ett stenkast ifrån pendeltågsstationen och Tumbas centrum.

Kommunen strävar efter att hitta mark som underlättar integreringen i samhället och det har tagits beslut om att inte uppföra moduler i norra Botkyrka, som redan tar ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända. I dag är omkring 1 200 asylsökande egenbosatta i kommunen, de bor framförallt som inneboende hos släktningar och landsmän.

Det är Botkyrkabyggen som upphandlar, bygger och förvaltar modulbostäderna i Tumba. Det är ännu inte beslutat om hur modulerna kommer att användas efter att det tidsbegränsade bygglovet har gått ut, men de kan komma att flyttas eller användas till andra ändamål.

Botkyrkabyggens bostadskö är mellan sex och sju år lång. De nyanlända ensamhushållen erbjuds att bo i modulbostäderna i två år, men det kommer vara möjligt att bo kvar upp till fem år i de fall den enskilde inte har löst sin bostadssituation under etableringstiden.

Botkyrkabyggens KompisBo

Botkyrkabyggen har sedan 2011 arbetat med konceptet KompisBo, som möjliggör för ungdomar mellan 18-30 år att dela lägenhet. Varje hyresgäst tecknar ett avtal för ett eget rum och gemensamhetsytor. Bostäderna söks genom att kommentera annonser om lediga lägenheter i Facebook-gruppen ”KompisBo”. Ungdomarna har möjlighet att bo i lägenheterna under maximalt fyra år och skriver på ett avstående av besittningsskyddet.

Boendeformen har sedan bosättningslagens införande även kommit att omfatta nyanlända. Modulbostäderna, som ska erbjudas ensamhushåll har på grund av överklaganden en tendens att dra ut på tiden, och KompisBo fungerar som en boendelösning i väntan på att modulerna färdigställs.

Ägardirektiv om ökad nyproduktion och fler sociala kontrakt

Botkyrkabyggen har fått ägardirektiv om att årligen erbjuda kommunen 250 sociala kontrakt. Det är en ökning med 70 kontrakt sedan 2015 och en åtgärd för att trygga nyanlända barnfamiljers boendesituation. Jan-Erik Sandh, som är kundchef på Botkyrkabyggen uppger att det finns kapacitet att erbjuda det högre antalet kontrakt under de närmsta åren. Ungefär en tredjedel av kontrakten konverteras årligen till förstahandskontrakt efter att socialtjänsten har följt upp hushållen.

Kommunen planerar för att beståndet hyresrätter som ägs av det allmännyttiga bostadsbolaget ska öka. Botkyrkabyggen har fått ägardirektiv om att successivt öka sin nyproduktionstakt, och från år 2020 ska omkring 300 bostäder per år byggas. Nyproduktionen ska främst ske i stadsdelar med få hyresrätter.

Kommunen har även slutfört en förstudie som undersöker möjligheten att hyra bostäder av privatpersoner, ”Privatuthyrning till nyanlända”. Beslut om ifall boendelösningen kommer att användas presenteras efter sommaren.

Kunskapsunderlag om privat uthyrning till nyanlända (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot